Cart

Algorithms in C, Parts 1-4: Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, 3rd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (August 22, 1997) © 1998
Robert Sedgewick | eBook ISBN: 9780768685015
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780201314526
Giá bán lẻ: 2,798,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Phần 1-4 trong tác phẩm của Robert Sedgewick cung cấp nội dung bao quát về các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản để sắp xếp, tìm kiếm và các ứng dụng liên quan.

Chúng phản ánh sự nhấn mạnh nhiều hơn của phiên bản thứ ba vào các kiểu dữ liệu trừu tượng (ADT). Phạm vi bao gồm hơn 100 thuật toán chính để sắp xếp, lựa chọn, triển khai ADT hàng đợi ưu tiên và triển khai ADT (tìm kiếm) bảng ký hiệu. Ngoài ra còn có các triển khai mới về hàng đợi nhị thức, sắp xếp cơ số nhiều đường, mạng sắp xếp của Batcher, BST ngẫu nhiên, cây phân chia, danh sách bỏ qua và thử nhiều đường.

Thông tin định lượng ngày càng tăng giúp học sinh có cơ sở vững chắc hơn để so sánh các thuật toán và hàng trăm bài tập mới củng cố việc học của các em. Các thuật toán và cấu trúc dữ liệu được mô tả trong cuốn sách được thể hiện dưới dạng triển khai ngắn gọn trong C, để sinh viên có thể vừa đánh giá cao các thuộc tính cơ bản của chúng vừa có thể kiểm tra chúng trên các ứng dụng thực tế.


I. FUNDAMENTALS.
Introduction.

Algorithms.
A Sample Problem -- Connectivity.
Union-Find Algorithms. Perspective.
Summary Of Topics.
Principles Of Algorithm Analysis.

Empirical Analysis.
Predictions And Guarantees.
Growth Of Functions.
Big-Oh Notation.
Example: Connectivity Algorithms.
Computational Complexity.
Perspective.
II. DATA STRUCTURES.
Elementary Data Structures.

Types And Structures.
Arrays.
Linked Lists.
Elementary List Processing.
Storage Allocation For Lists.
Strings.
Compound Structures.
Perspective.
Trees And Recursion.

Properties Of Trees.
Representing Binary Trees.
Representing Forests.
Traversing Trees.
Elementary Recursive Programs.
Divide-And-Conquer.
Depth-First Search.
Removing Recursion.
Elementary Abstract Data Types.

Pushdown Stack Adt.
Stack Adt Implementations.
Queue Adts And Implementations.
String Adt And Implementations.
Set Adt And Implementations.
Amortized Growth For Array Implementations.
III. SORTING.
Elementary Sorting Methods.

Rules Of The Game.
Selection Sort.
Insertion Sort.
Bubble Sort.
Performance Characteristics Of Elementary Sorts.
Shellsort.
Sorting Other Types Of Data.
Index And Pointer Sorting.
Sorting Linked Lists.
Distribution Counting.
Quicksort.

The Basic Algorithm.
Performance Characteristics Of Quicksort.
Stack Size.
Small Subfiles.
Median-Of-Three Partitioning.
Equal Keys.
Strings And Vectors.
Selection.
Mergesort.

Two-Way Merging.
Abstract Implace Merge.
Top-Down Mergesort.
Improvements To The Basic Algorithm.
Bottom-Up Mergesort.
Performance Characteristics Of Mergesort.
Linked-List Implementations Of Mergesort.
Recursion Revisited.
Priority Queues And Heapsort.

Elementary Implementations.
Heap Data Structure.
Algorithms On Heaps.
Heapsort.
Priority-Queue Abstract Data Type.
Indirect Priority Queues.
Binomial Queues.
Radix Sorting.

Bits, Bytes, And Words.
Binary Quicksort.
Msd Radix Sort.
Three-Way Radix Quicksort.
Lsd Radix Sort.
Performance Characteristics Of Radix Sorts.
Sublinear-Time Sorts.
Special-Purpose Sorts.

Batcher's Odd-Even Mergesort.
Sorting Networks.
External Sorting.
Sort-Merge Implementations.
Parallel Sort/Merge.
IV. SEARCHING.
Symbol Tables And Bsts.

Symbol-Table Abstract Data Type.
Key-Indexed Search.
Sequential Search.
Binary Search.
Binary Search Trees.
Performance Characteristics Of Bsts.
Index Implementations With Symbol Tables.
Insertion At The Root In Bsts.
Bst Implementations Of Other Adt Functions.
Balanced Trees.

Randomized Bsts.
Splay Bsts.
Top-Down 2-3-4 Trees.
Red-Black Trees.
Skip Lists.
Performance Characteristics.
Hashing.

Hash Functions.
Separate Chaining.
Linear Probing.
Double Hashing.
Dynamic Hash Tables.
Perspective.
Radix Searching.

Digital Search Trees.
Tries.
Patricia.
Multiway Tries And Tsts.
Text String Index Applications.
External Searching.

Indexed Sequential Access.
B-Trees.
Extendable Hashing.
Virtual Memory.
Program Index.

List Of Figures.

Index.

Epilogue.

TỔNG QUAN SÁCH

Phần 1-4 trong tác phẩm của Robert Sedgewick cung cấp nội dung bao quát về các cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản để sắp xếp, tìm kiếm và các ứng dụng liên quan.

Chúng phản ánh sự nhấn mạnh nhiều hơn của phiên bản thứ ba vào các kiểu dữ liệu trừu tượng (ADT). Phạm vi bao gồm hơn 100 thuật toán chính để sắp xếp, lựa chọn, triển khai ADT hàng đợi ưu tiên và triển khai ADT (tìm kiếm) bảng ký hiệu. Ngoài ra còn có các triển khai mới về hàng đợi nhị thức, sắp xếp cơ số nhiều đường, mạng sắp xếp của Batcher, BST ngẫu nhiên, cây phân chia, danh sách bỏ qua và thử nhiều đường.

Thông tin định lượng ngày càng tăng giúp học sinh có cơ sở vững chắc hơn để so sánh các thuật toán và hàng trăm bài tập mới củng cố việc học của các em. Các thuật toán và cấu trúc dữ liệu được mô tả trong cuốn sách được thể hiện dưới dạng triển khai ngắn gọn trong C, để sinh viên có thể vừa đánh giá cao các thuộc tính cơ bản của chúng vừa có thể kiểm tra chúng trên các ứng dụng thực tế.

MỤC LỤC

I. FUNDAMENTALS.
Introduction.

Algorithms.
A Sample Problem -- Connectivity.
Union-Find Algorithms. Perspective.
Summary Of Topics.
Principles Of Algorithm Analysis.

Empirical Analysis.
Predictions And Guarantees.
Growth Of Functions.
Big-Oh Notation.
Example: Connectivity Algorithms.
Computational Complexity.
Perspective.
II. DATA STRUCTURES.
Elementary Data Structures.

Types And Structures.
Arrays.
Linked Lists.
Elementary List Processing.
Storage Allocation For Lists.
Strings.
Compound Structures.
Perspective.
Trees And Recursion.

Properties Of Trees.
Representing Binary Trees.
Representing Forests.
Traversing Trees.
Elementary Recursive Programs.
Divide-And-Conquer.
Depth-First Search.
Removing Recursion.
Elementary Abstract Data Types.

Pushdown Stack Adt.
Stack Adt Implementations.
Queue Adts And Implementations.
String Adt And Implementations.
Set Adt And Implementations.
Amortized Growth For Array Implementations.
III. SORTING.
Elementary Sorting Methods.

Rules Of The Game.
Selection Sort.
Insertion Sort.
Bubble Sort.
Performance Characteristics Of Elementary Sorts.
Shellsort.
Sorting Other Types Of Data.
Index And Pointer Sorting.
Sorting Linked Lists.
Distribution Counting.
Quicksort.

The Basic Algorithm.
Performance Characteristics Of Quicksort.
Stack Size.
Small Subfiles.
Median-Of-Three Partitioning.
Equal Keys.
Strings And Vectors.
Selection.
Mergesort.

Two-Way Merging.
Abstract Implace Merge.
Top-Down Mergesort.
Improvements To The Basic Algorithm.
Bottom-Up Mergesort.
Performance Characteristics Of Mergesort.
Linked-List Implementations Of Mergesort.
Recursion Revisited.
Priority Queues And Heapsort.

Elementary Implementations.
Heap Data Structure.
Algorithms On Heaps.
Heapsort.
Priority-Queue Abstract Data Type.
Indirect Priority Queues.
Binomial Queues.
Radix Sorting.

Bits, Bytes, And Words.
Binary Quicksort.
Msd Radix Sort.
Three-Way Radix Quicksort.
Lsd Radix Sort.
Performance Characteristics Of Radix Sorts.
Sublinear-Time Sorts.
Special-Purpose Sorts.

Batcher's Odd-Even Mergesort.
Sorting Networks.
External Sorting.
Sort-Merge Implementations.
Parallel Sort/Merge.
IV. SEARCHING.
Symbol Tables And Bsts.

Symbol-Table Abstract Data Type.
Key-Indexed Search.
Sequential Search.
Binary Search.
Binary Search Trees.
Performance Characteristics Of Bsts.
Index Implementations With Symbol Tables.
Insertion At The Root In Bsts.
Bst Implementations Of Other Adt Functions.
Balanced Trees.

Randomized Bsts.
Splay Bsts.
Top-Down 2-3-4 Trees.
Red-Black Trees.
Skip Lists.
Performance Characteristics.
Hashing.

Hash Functions.
Separate Chaining.
Linear Probing.
Double Hashing.
Dynamic Hash Tables.
Perspective.
Radix Searching.

Digital Search Trees.
Tries.
Patricia.
Multiway Tries And Tsts.
Text String Index Applications.
External Searching.

Indexed Sequential Access.
B-Trees.
Extendable Hashing.
Virtual Memory.
Program Index.

List Of Figures.

Index.

Epilogue.

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514