Cart

Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (April 19, 2017) © 2017
Alberto Ferrari, Marco Russo | eBook ISBN: 9781509302819
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9781509302765

Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel. Published 2017

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel. Published 2017
Giá bán lẻ: 1,208,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Từng bước, học sinh sẽ học cách biến các bảng đơn giản thành các mô hình phân tích đầy đủ với sức mạnh to lớn. Họ sẽ nắm vững mô hình hóa dữ liệu thông qua tập hợp các tình huống thực tế với mức độ phức tạp ngày càng tăng. Đối với mỗi vấn đề, các tác giả đều bắt đầu bằng một mô hình "ngây thơ" đơn giản và không thể cung cấp các giải pháp chắc chắn. Tiếp theo, họ hướng dẫn người đọc cập nhật và cải tiến mô hình để mô hình có thể cung cấp những kiến ​​thức và hiểu biết mà họ thực sự cần.


CHAPTER 1 Introduction to data modeling 

CHAPTER 2 Using header/detail tables 

CHAPTER 3 Using multiple fact tables 

CHAPTER 4 Working with date and time 

CHAPTER 5 Tracking historical attributes 

CHAPTER 6 Using snapshots 

CHAPTER 7 Analyzing date and time intervals 

CHAPTER 8 Many-to-many relationships

CHAPTER 9 Working with different granularity

CHAPTER 10 Segmentation data models

CHAPTER 11 Working with multiple currencies

APPENDIX A Data modeling 101

TỔNG QUAN SÁCH

Từng bước, học sinh sẽ học cách biến các bảng đơn giản thành các mô hình phân tích đầy đủ với sức mạnh to lớn. Họ sẽ nắm vững mô hình hóa dữ liệu thông qua tập hợp các tình huống thực tế với mức độ phức tạp ngày càng tăng. Đối với mỗi vấn đề, các tác giả đều bắt đầu bằng một mô hình "ngây thơ" đơn giản và không thể cung cấp các giải pháp chắc chắn. Tiếp theo, họ hướng dẫn người đọc cập nhật và cải tiến mô hình để mô hình có thể cung cấp những kiến ​​thức và hiểu biết mà họ thực sự cần.

MỤC LỤC

CHAPTER 1 Introduction to data modeling 

CHAPTER 2 Using header/detail tables 

CHAPTER 3 Using multiple fact tables 

CHAPTER 4 Working with date and time 

CHAPTER 5 Tracking historical attributes 

CHAPTER 6 Using snapshots 

CHAPTER 7 Analyzing date and time intervals 

CHAPTER 8 Many-to-many relationships

CHAPTER 9 Working with different granularity

CHAPTER 10 Segmentation data models

CHAPTER 11 Working with multiple currencies

APPENDIX A Data modeling 101

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514