Cart

CEH Certified Ethical Hacker Cert Guide, 4th edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Pearson IT Certification (December 29, 2022) © 2022
Michael Gregg,Omar Santos  | eBook ISBN: 9780137952687
eBook edition. 1 Month Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780137489985
Giá bán lẻ: 349,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Mọi tính năng của cuốn sách này đều hỗ trợ cả việc luyện thi hiệu quả và khả năng nắm vững lâu dài:

Danh sách chủ đề mở đầu xác định các chủ đề sinh viên cần học trong mỗi chương và liệt kê các mục tiêu kỳ thi chính thức của EC-Council
Các số liệu, bảng và danh sách của Chủ đề chính thu hút sự chú ý đến thông tin quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi
Nhiệm vụ luyện thi cho phép học sinh ôn tập các chủ đề chính, xác định các thuật ngữ chính, giải quyết các tình huống và trả lời các câu hỏi ôn tập…vượt xa các kiến ​​thức đơn thuần để nắm vững các khái niệm quan trọng để vượt qua kỳ thi và nâng cao năng lực nghề nghiệp
Các thuật ngữ chính được liệt kê trong mỗi chương và được định nghĩa trong một bảng chú giải thuật ngữ hoàn chỉnh, giải thích các thuật ngữ cần thiết trong lĩnh vực này
Tài liệu hướng dẫn ôn tập này giúp học viên nắm vững tất cả các chủ đề trong kỳ thi CEH mới nhất, bao gồm:

Khái niệm cơ bản về hack đạo đức
Cơ sở kỹ thuật của hack
Dấu chân và quét
Bảng liệt kê và hack hệ thống
Kỹ thuật xã hội, mối đe dọa phần mềm độc hại và phân tích lỗ hổng
Kẻ đánh hơi, chiếm quyền điều khiển phiên và từ chối dịch vụ
Hack máy chủ web, ứng dụng web và tấn công cơ sở dữ liệu
Công nghệ không dây, bảo mật di động và các cuộc tấn công di động
IDS, tường lửa và honeypot
Các cuộc tấn công và phòng thủ bằng mật mã
Điện toán đám mây, IoT và botnet

Introduction xxvii
Chapter 1
An Introduction to Ethical Hacking 3
"Do I Know This Already?" Quiz 3
Foundation Topics 7
Security Fundamentals 7
Goals of Security 8
Risk, Assets, Threats, and Vulnerabilities 9
Backing Up Data to Reduce Risk 11
Defining an Exploit 12
Risk Assessment 13
Security Testing 14
No-Knowledge Tests (Black Box) 14
Full-Knowledge Testing (White Box) 15
Partial-Knowledge Testing (Gray Box) 15
Types of Security Tests 15
Incident Response 17
Cyber Kill Chain 18
Hacker and Cracker Descriptions 19
Who Attackers Are 20
Ethical Hackers 21
Required Skills of an Ethical Hacker 22
Modes of Ethical Hacking 23
Test Plans--Keeping It Legal 25
Test Phases 27
Establishing Goals 28
Getting Approval 29
Ethical Hacking Report 29
Vulnerability Research and Bug Bounties--Keeping Up with Changes 30
Ethics and Legality 31
Overview of U.S. Federal Laws 32
Compliance Regulations 34
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 36
Summary 36
Exam Preparation Tasks 37
Review All Key Topics 37
Define Key Terms 38
Exercises 38
1-1 Searching for Exposed Passwords 38
1-2 Examining Security Policies 39
Review Questions 39
Suggested Reading and Resources 44
Chapter 2
The Technical Foundations of Hacking 47
"Do I Know This Already?" Quiz 47
Foundation Topics 50
The Hacking Process 50
Performing Reconnaissance and Footprinting 50
Scanning and Enumeration 51
Gaining Access 52
Escalating Privilege 53
Maintaining Access 53
Covering Tracks and Planting Backdoors 54
The Ethical Hacker's Process 54
NIST SP 800-115 56
Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation 56
Open Source Security Testing Methodology Manual 56
Information Security Systems and the Stack 57
The OSI Model 57
Anatomy of TCP/IP Protocols 60
The Application Layer 62
The Transport Layer 66
Transmission Control Protocol 66
User Datagram Protocol 68
The Internet Layer 69
Traceroute 74
The Network Access Layer 77
Summary 78
Exam Preparation Tasks 79
Review All Key Topics 79
Define Key Terms 79
Exercises 80
2-1 Install a Sniffer and Perform Packet Captures 80
2-2 Using Traceroute for Network Troubleshooting 81
Review Questions 81
Suggested Reading and Resources 85
Chapter 3
Footprinting, Reconnaissance, and Scanning 89
"Do I Know This Already?" Quiz 89
Foundation Topics 93
Footprinting 93
Footprinting Methodology 93
Documentation 95
Footprinting Through Search Engines 96
Footprinting Through Social Networking Sites 101
Footprinting Through Web Services and Websites 103
Email Footprinting 106
Whois Footprinting 108
DNS Footprinting 112
Network Footprinting 118
Subnetting's Role in Mapping Networks 119
Traceroute 120
Footprinting Through Social Engineering 121
Footprinting Countermeasures 122
Scanning 122
Host Discovery 123
Port and Service Discovery 124
Nmap 131
SuperScan 139
THC-Amap 139
Hping 140
Port Knocking 140
OS Discovery (Banner Grabbing/OS Fingerprinting) and Scanning
Beyond IDS and Firewall 141
Active Fingerprinting Tools 143
Fingerprinting Services 145
Default Ports and Services 145
Finding Open Services 145
Draw Network Diagrams 148
Summary 151
Exam Preparation Tasks 152
Review All Key Topics 152
Define Key Terms 152
Exercises 153
3-1 Performing Passive Reconnaissance 153
3-2 Performing Active Reconnaissance 154
Review Questions 155
Suggested Reading and Resources 159
Chapter 4
Enumeration and System Hacking 161
"Do I Know This Already?" Quiz 161
Foundation Topics 164
Enumeration 164
Windows Enumeration 164
Windows Security 166
NetBIOS and LDAP Enumeration 167
NetBIOS Enumeration Tools 169
SNMP Enumeration 177
Linux/UNIX Enumeration 183
NTP Enumeration 185
SMTP Enumeration 186
Additional Enumeration Techniques 191
DNS Enumeration 191
Enumeration Countermeasures 192
System Hacking 193
Nontechnical Password Attacks 193
Technical Password Attacks 194
Password Guessing 195
Automated Password Guessing 197
Password Sniffing 197
Keylogging 198
Escalating Privilege and Exploiting Vulnerabilities 199
Exploiting an Application 200
Exploiting a Buffer Overflow 201
Owning the Box 203
Windows Authentication Types 203
Cracking Windows Passwords 205
Linux Authentication and Passwords 209
Cracking Linux Passwords 212
Hiding Files and Covering Tracks 213
Rootkits 214
File Hiding 217
Summary 219
Exam Preparation Tasks 220
Review All Key Topics 220
Define Key Terms 220
Exercise 220
4-1 NTFS File Streaming 220
Review Questions 221
Suggested Reading and Resources 226
Chapter 5
Social Engineering, Malware Threats, and Vulnerability Analysis 229
"Do I Know This Already?" Quiz 229
Foundation Topics 234
Social Engineering 234
Phishing 235
Pharming 235
Malvertising 236
Spear Phishing 237
SMS Phishing 245
Voice Phishing 245
Whaling 245
Elicitation, Interrogation, and Impersonation (Pretexting) 246
Social Engineering Motivation Techniques 247
Shoulder Surfing and USB Baiting 248
Malware Threats 248
Viruses and Worms 248
Types and Transmission Methods of Viruses and Malware 249
Virus Payloads 251
History of Viruses 252
Well-Known Viruses and Worms 253
Virus Creation Tools 255
Trojans 255
Trojan Types 256
Trojan Ports and Communication Methods 257
Trojan Goals 258
Trojan Infection Mechanisms 259
Effects of Trojans 260
Trojan Tools 261
Distributing Trojans 263
Wrappers 264
Packers 265
Droppers 265
Crypters 265
Ransomware 267
Covert Communications 268
Tunneling via the Internet Layer 269
Tunneling via the Transport Layer 272
Tunneling via the Application Layer 273
Port Redirection 274
Keystroke Logging and Spyware 276
Hardware Keyloggers 277
Software Keyloggers 277
Spyware 278
Malware Countermeasures 279
Detecting Malware 280
Antivirus 283
Analyzing Malware 286
Static Analysis 286
Dynamic Analysis 288
Vulnerability Analysis 290
Passive vs. Active Assessments 290
External vs. Internal Assessments 290
Vulnerability Assessment Solutions 291
Tree-Based vs. Inference-Based Assessments 291
Vulnerability Scoring Systems 292
Vulnerability Scanning Tools 296
Summary 297
Exam Preparation Tasks 298
Review All Key Topics 299
Define Key Terms 300
Command Reference to Check Your Memory 300
Exercises 300
5-1 Finding Malicious Programs 300
5-2 Using Process Explorer 301
Review Questions 303
Suggested Reading and Resources 307
Chapter 6
Sniffers, Session Hijacking, and Denial of Service 311
"Do I Know This Already?" Quiz 311
Foundation Topics 314
Sniffers 314
Passive Sniffing 315
Active Sniffing 316
Address Resolution Protocol 316
ARP Poisoning and MAC Flooding 318
Tools for Sniffing and Packet Capturing 324
Wireshark 324
Other Sniffing Tools 328
Sniffing and Spoofing Countermeasures 328
Session Hijacking 330
Transport Layer Hijacking 330
Identify and Find an Active Session 331
Predict the Sequence Number 332
Take One of the Parties Offline 333
Take Control of the Session 333
Application Layer Hijacking 334
Session Sniffing 334
Predictable Session Token ID 334
On-Path Attacks 335
Client-Side Attacks 335
Browser-Based On-Path Attacks 337
Session Replay Attacks 338
Session Fixation Attacks 338
Session Hijacking Tools 338
Preventing Session Hijacking 341
Denial of Service and Distributed Denial of Service 341
DoS Attack Techniques 343
Volumetric Attacks 343
SYN Flood Attacks 344
ICMP Attacks 344
Peer-to-Peer Attacks 345
Application-Level Attacks 345
Permanent DoS Attacks 346
Distributed Denial of Service 347
DDoS Tools 348
DoS and DDoS Countermeasures 350
Summary 353
Exam Preparation Tasks 354
Review All Key Topics 354
Define Key Terms 354
Exercises 355
6-1 Scanning for DDoS Programs 355
6-2 Spoofing Your MAC Address in Linux 355
6-3 Using the KnowBe4 SMAC to Spoof Your MAC Address 356
Review Questions 356
Suggested Reading and Resources 360
Chapter 7
Web Server Hacking, Web Applications, and Database Attacks 363
"Do I Know This Already?" Quiz 363
Foundation Topics 366
Web Server Hacking 366
The HTTP Protocol 366
Scanning Web Servers 374
Banner Grabbing and Enumeration 374
Web Server Vulnerability Identification 379
Attacking the Web Server 380
DoS/DDoS Attacks 380
DNS Server Hijacking and DNS Amplification Attacks 380
Directory Traversal 382
On-Path Attacks 384
Website Defacement 384
Web Server Misconfiguration 384
HTTP Response Splitting 385
Understanding Cookie Manipulation Attacks 385
Web Server Password Cracking 386
Web Server-Specific Vulnerabilities 386
Comments in Source Code 388
Lack of Error Handling and Overly Verbose Error Handling 389
Hard-Coded Credentials 389
Race Conditions 389
Unprotected APIs 390
Hidden Elements 393
Lack of Code Signing 393
Automated Exploit Tools 393
Securing Web Servers 395
Harden Before Deploying 395
Patch Management 395
Disable Unneeded Services 396
Lock Down the File System 396
Log and Audit 396
Provide Ongoing Vulnerability Scans 397
Web Application Hacking 398
Unvalidated Input 398
Parameter/Form Tampering 399
Injection Flaws 399
Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerabilities 400
Reflected XSS Attacks 401
Stored XSS Attacks 402
DOM-Based XSS Attacks 404
XSS Evasion Techniques 405
XSS Mitigations 406
Understanding Cross-Site Request Forgery Vulnerabilities and Related Attacks 408
Understanding Clickjacking 409
Other Web Application Attacks 410
Exploiting Web-Based Cryptographic Vulnerabilities and Insecure Configurations 411
Web-Based Password Cracking and Authentication Attacks 412
Understanding What Cookies Are and Their Use 414
URL Obfuscation 415
Intercepting Web Traffic 417
Securing Web Applications 419
Lack of Code Signing 421
Database Hacking 421
A Brief Introduction to SQL and SQL Injection 422
SQL Injection Categories 427
Fingerprinting the Database 429
Surveying the UNION Exploitation Technique 430
Using Boolean in SQL Injection Attacks 431
Understanding Out-of-Band Exploitation 432
Exploring the Time-Delay SQL Injection Technique 433
Surveying Stored Procedure SQL Injection 434
Understanding SQL Injection Mitigations 434
SQL Injection Hacking Tools 435
Summary 436
Exam Preparation Tasks 437
Review All Key Topics 437
Exercise 438
7-1 Complete the Exercises in WebGoat 438
Review Questions 438
Suggested Reading and Resources 443
Chapter 8
Wireless Technologies, Mobile Security, and Attacks 445
"Do I Know This Already?" Quiz 445
Foundation Topics 449
Wireless and Mobile Device Technologies 449
Mobile Device Concerns 451
Mobile Device Platforms 452
Android 453
iOS 455
Windows Mobile Operating System 456
BlackBerry 457
Mobile Device Management and Protection 457
Bluetooth 458
Radio Frequency Identification (RFID) Attacks 461
Wi-Fi 461
Wireless LAN Basics 462
Wireless LAN Frequencies and Signaling 463
Wireless LAN Security 464
Installing Rogue Access Points 467
Evil Twin Attacks 468
Deauthentication Attacks 468
Attacking the Preferred Network Lists 472
Jamming Wireless Signals and Causing Interference 472
War Driving 472
Attacking WEP 472
Attacking WPA 474
Wireless Networks Configured with Open Authentication 478
KRACK Attacks 479
Attacks Against WPA3 479
Attacking Wi-Fi Protected Setup (WPS) 480
KARMA Attack 481
Fragmentation Attacks 481
Additional Wireless Hacking Tools 482
Performing GPS Mapping 483
Wireless Traffic Analysis 483
Launch Wireless Attacks 483
Crack and Compromise the Wi-Fi Network 484
Securing Wireless Networks 485
Site Survey 485
Robust Wireless Authentication 485
Misuse Detection 486
Summary 487
Exam Preparation Tasks 488
Review All Key Topics 488
Define Key Terms 488
Review Questions 488
Suggested Reading and Resources 489
Chapter 9
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots 491
"Do I Know This Already?" Quiz 491
Foundation Topics 495
Intrusion Detection and Prevention Systems 495
IDS Types and Components 495
Pattern Matching 497
Protocol Analysis 500
Heuristic-Based Analysis 500
Anomaly-Based Analysis 500
Global Threat Correlation Capabilities 502
Snort 502
IDS Evasion 506
Flooding 507
Insertion and Evasion 507
Session Splicing 508
Shellcode Attacks 508
Other IDS Evasion Techniques 509
IDS Evasion Tools 510
Firewalls 511
Firewall Types 512
Network Address Translation 512
Packet Filters 513
Application and Circuit-Level Gateways 515
Stateful Inspection 515
Identifying Firewalls 516
Bypassing Firewalls 520
Honeypots 526
Types of Honeypots 528
Detecting Honeypots 529
Summary 530
Exam Preparation Tasks 530
Review All Key Topics 530
Define Key Terms 531
Review Questions 531
Suggested Reading and Resources 536
Chapter 10
Cryptographic Attacks and Defenses 539
"Do I Know This Already?" Quiz 539
Foundation Topics 543
Cryptography History and Concepts 543
Encryption Algorithms 545
Symmetric Encryption 546
Data Encryption Standard (DES) 548
Advanced Encryption Standard (AES) 550
Rivest Cipher 551
Asymmetric Encryption (Public Key Encryption) 551
RSA 552
Diffie-Hellman 552
ElGamal 553
Elliptic-Curve Cryptography (ECC) 553
Digital Certificates 553
Public Key Infrastructure 554
Trust Models 555
Single-Authority Trust 556
Hierarchical Trust 556
Web of Trust 557
Email and Disk Encryption 557
Cryptoanalysis and Attacks 558
Weak Encryption 561
Encryption-Cracking Tools 563
Security Protocols and Countermeasures 563
Steganography 566
Steganography Operation 567
Steganographic Tools 568
Digital Watermark 571
Hashing 571
Digital Signature 573
Summary 574
Exam Preparation Tasks 574
Review All Key Topics 574
Define Key Terms 575
Exercises 575
10-1 Examining an SSL Certificate 575
10-2 Using PGP 576
10-3 Using a Steganographic Tool to Hide a Message 577
Review Questions 577
Suggested Reading and Resources 582
Chapter 11
Cloud Computing, IoT, and Botnets 585
"Do I Know This Already?" Quiz 585
Foundation Topics 588
Cloud Computing 588
Cloud Computing Issues and Concerns 590
Cloud Computing Attacks 592
Cloud Computing Security 593
DevOps, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), and DevSecOps 593
CI/CD Pipelines 596
Serverless Computing 598
Containers and Container Orchestration 598
How to Scan Containers to Find Security Vulnerabilities 600
IoT 601
IoT Protocols 604
IoT Implementation Hacking 606
Botnets 606
Botnet Countermeasures 609
Summary 612
Exam Preparation Tasks 612
Review All Key Topics 612
Define Key Terms 613
Review Questions 613
Suggested Reading and Resources 615
Chapter 12
Final Preparation 619
Hands-on Activities 619
Suggested Plan for Final Review and Study 620
Summary 621
Glossary of Key Terms
623
Appendix A
Answers to the "Do I Know This Already?" Quizzes and Review Questions 649
Appendix B
CEH Certified Ethical Hacker Cert Guide
Exam Updates 685

Index 687

Online Elements:

Appendix C
Study Planner
Glossary of Key Terms
9780137489985 TOC 12/15/2021

TỔNG QUAN SÁCH

Mọi tính năng của cuốn sách này đều hỗ trợ cả việc luyện thi hiệu quả và khả năng nắm vững lâu dài:

Danh sách chủ đề mở đầu xác định các chủ đề sinh viên cần học trong mỗi chương và liệt kê các mục tiêu kỳ thi chính thức của EC-Council
Các số liệu, bảng và danh sách của Chủ đề chính thu hút sự chú ý đến thông tin quan trọng nhất để thành công trong kỳ thi
Nhiệm vụ luyện thi cho phép học sinh ôn tập các chủ đề chính, xác định các thuật ngữ chính, giải quyết các tình huống và trả lời các câu hỏi ôn tập…vượt xa các kiến ​​thức đơn thuần để nắm vững các khái niệm quan trọng để vượt qua kỳ thi và nâng cao năng lực nghề nghiệp
Các thuật ngữ chính được liệt kê trong mỗi chương và được định nghĩa trong một bảng chú giải thuật ngữ hoàn chỉnh, giải thích các thuật ngữ cần thiết trong lĩnh vực này
Tài liệu hướng dẫn ôn tập này giúp học viên nắm vững tất cả các chủ đề trong kỳ thi CEH mới nhất, bao gồm:

Khái niệm cơ bản về hack đạo đức
Cơ sở kỹ thuật của hack
Dấu chân và quét
Bảng liệt kê và hack hệ thống
Kỹ thuật xã hội, mối đe dọa phần mềm độc hại và phân tích lỗ hổng
Kẻ đánh hơi, chiếm quyền điều khiển phiên và từ chối dịch vụ
Hack máy chủ web, ứng dụng web và tấn công cơ sở dữ liệu
Công nghệ không dây, bảo mật di động và các cuộc tấn công di động
IDS, tường lửa và honeypot
Các cuộc tấn công và phòng thủ bằng mật mã
Điện toán đám mây, IoT và botnet

MỤC LỤC

Introduction xxvii
Chapter 1
An Introduction to Ethical Hacking 3
"Do I Know This Already?" Quiz 3
Foundation Topics 7
Security Fundamentals 7
Goals of Security 8
Risk, Assets, Threats, and Vulnerabilities 9
Backing Up Data to Reduce Risk 11
Defining an Exploit 12
Risk Assessment 13
Security Testing 14
No-Knowledge Tests (Black Box) 14
Full-Knowledge Testing (White Box) 15
Partial-Knowledge Testing (Gray Box) 15
Types of Security Tests 15
Incident Response 17
Cyber Kill Chain 18
Hacker and Cracker Descriptions 19
Who Attackers Are 20
Ethical Hackers 21
Required Skills of an Ethical Hacker 22
Modes of Ethical Hacking 23
Test Plans--Keeping It Legal 25
Test Phases 27
Establishing Goals 28
Getting Approval 29
Ethical Hacking Report 29
Vulnerability Research and Bug Bounties--Keeping Up with Changes 30
Ethics and Legality 31
Overview of U.S. Federal Laws 32
Compliance Regulations 34
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 36
Summary 36
Exam Preparation Tasks 37
Review All Key Topics 37
Define Key Terms 38
Exercises 38
1-1 Searching for Exposed Passwords 38
1-2 Examining Security Policies 39
Review Questions 39
Suggested Reading and Resources 44
Chapter 2
The Technical Foundations of Hacking 47
"Do I Know This Already?" Quiz 47
Foundation Topics 50
The Hacking Process 50
Performing Reconnaissance and Footprinting 50
Scanning and Enumeration 51
Gaining Access 52
Escalating Privilege 53
Maintaining Access 53
Covering Tracks and Planting Backdoors 54
The Ethical Hacker's Process 54
NIST SP 800-115 56
Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation 56
Open Source Security Testing Methodology Manual 56
Information Security Systems and the Stack 57
The OSI Model 57
Anatomy of TCP/IP Protocols 60
The Application Layer 62
The Transport Layer 66
Transmission Control Protocol 66
User Datagram Protocol 68
The Internet Layer 69
Traceroute 74
The Network Access Layer 77
Summary 78
Exam Preparation Tasks 79
Review All Key Topics 79
Define Key Terms 79
Exercises 80
2-1 Install a Sniffer and Perform Packet Captures 80
2-2 Using Traceroute for Network Troubleshooting 81
Review Questions 81
Suggested Reading and Resources 85
Chapter 3
Footprinting, Reconnaissance, and Scanning 89
"Do I Know This Already?" Quiz 89
Foundation Topics 93
Footprinting 93
Footprinting Methodology 93
Documentation 95
Footprinting Through Search Engines 96
Footprinting Through Social Networking Sites 101
Footprinting Through Web Services and Websites 103
Email Footprinting 106
Whois Footprinting 108
DNS Footprinting 112
Network Footprinting 118
Subnetting's Role in Mapping Networks 119
Traceroute 120
Footprinting Through Social Engineering 121
Footprinting Countermeasures 122
Scanning 122
Host Discovery 123
Port and Service Discovery 124
Nmap 131
SuperScan 139
THC-Amap 139
Hping 140
Port Knocking 140
OS Discovery (Banner Grabbing/OS Fingerprinting) and Scanning
Beyond IDS and Firewall 141
Active Fingerprinting Tools 143
Fingerprinting Services 145
Default Ports and Services 145
Finding Open Services 145
Draw Network Diagrams 148
Summary 151
Exam Preparation Tasks 152
Review All Key Topics 152
Define Key Terms 152
Exercises 153
3-1 Performing Passive Reconnaissance 153
3-2 Performing Active Reconnaissance 154
Review Questions 155
Suggested Reading and Resources 159
Chapter 4
Enumeration and System Hacking 161
"Do I Know This Already?" Quiz 161
Foundation Topics 164
Enumeration 164
Windows Enumeration 164
Windows Security 166
NetBIOS and LDAP Enumeration 167
NetBIOS Enumeration Tools 169
SNMP Enumeration 177
Linux/UNIX Enumeration 183
NTP Enumeration 185
SMTP Enumeration 186
Additional Enumeration Techniques 191
DNS Enumeration 191
Enumeration Countermeasures 192
System Hacking 193
Nontechnical Password Attacks 193
Technical Password Attacks 194
Password Guessing 195
Automated Password Guessing 197
Password Sniffing 197
Keylogging 198
Escalating Privilege and Exploiting Vulnerabilities 199
Exploiting an Application 200
Exploiting a Buffer Overflow 201
Owning the Box 203
Windows Authentication Types 203
Cracking Windows Passwords 205
Linux Authentication and Passwords 209
Cracking Linux Passwords 212
Hiding Files and Covering Tracks 213
Rootkits 214
File Hiding 217
Summary 219
Exam Preparation Tasks 220
Review All Key Topics 220
Define Key Terms 220
Exercise 220
4-1 NTFS File Streaming 220
Review Questions 221
Suggested Reading and Resources 226
Chapter 5
Social Engineering, Malware Threats, and Vulnerability Analysis 229
"Do I Know This Already?" Quiz 229
Foundation Topics 234
Social Engineering 234
Phishing 235
Pharming 235
Malvertising 236
Spear Phishing 237
SMS Phishing 245
Voice Phishing 245
Whaling 245
Elicitation, Interrogation, and Impersonation (Pretexting) 246
Social Engineering Motivation Techniques 247
Shoulder Surfing and USB Baiting 248
Malware Threats 248
Viruses and Worms 248
Types and Transmission Methods of Viruses and Malware 249
Virus Payloads 251
History of Viruses 252
Well-Known Viruses and Worms 253
Virus Creation Tools 255
Trojans 255
Trojan Types 256
Trojan Ports and Communication Methods 257
Trojan Goals 258
Trojan Infection Mechanisms 259
Effects of Trojans 260
Trojan Tools 261
Distributing Trojans 263
Wrappers 264
Packers 265
Droppers 265
Crypters 265
Ransomware 267
Covert Communications 268
Tunneling via the Internet Layer 269
Tunneling via the Transport Layer 272
Tunneling via the Application Layer 273
Port Redirection 274
Keystroke Logging and Spyware 276
Hardware Keyloggers 277
Software Keyloggers 277
Spyware 278
Malware Countermeasures 279
Detecting Malware 280
Antivirus 283
Analyzing Malware 286
Static Analysis 286
Dynamic Analysis 288
Vulnerability Analysis 290
Passive vs. Active Assessments 290
External vs. Internal Assessments 290
Vulnerability Assessment Solutions 291
Tree-Based vs. Inference-Based Assessments 291
Vulnerability Scoring Systems 292
Vulnerability Scanning Tools 296
Summary 297
Exam Preparation Tasks 298
Review All Key Topics 299
Define Key Terms 300
Command Reference to Check Your Memory 300
Exercises 300
5-1 Finding Malicious Programs 300
5-2 Using Process Explorer 301
Review Questions 303
Suggested Reading and Resources 307
Chapter 6
Sniffers, Session Hijacking, and Denial of Service 311
"Do I Know This Already?" Quiz 311
Foundation Topics 314
Sniffers 314
Passive Sniffing 315
Active Sniffing 316
Address Resolution Protocol 316
ARP Poisoning and MAC Flooding 318
Tools for Sniffing and Packet Capturing 324
Wireshark 324
Other Sniffing Tools 328
Sniffing and Spoofing Countermeasures 328
Session Hijacking 330
Transport Layer Hijacking 330
Identify and Find an Active Session 331
Predict the Sequence Number 332
Take One of the Parties Offline 333
Take Control of the Session 333
Application Layer Hijacking 334
Session Sniffing 334
Predictable Session Token ID 334
On-Path Attacks 335
Client-Side Attacks 335
Browser-Based On-Path Attacks 337
Session Replay Attacks 338
Session Fixation Attacks 338
Session Hijacking Tools 338
Preventing Session Hijacking 341
Denial of Service and Distributed Denial of Service 341
DoS Attack Techniques 343
Volumetric Attacks 343
SYN Flood Attacks 344
ICMP Attacks 344
Peer-to-Peer Attacks 345
Application-Level Attacks 345
Permanent DoS Attacks 346
Distributed Denial of Service 347
DDoS Tools 348
DoS and DDoS Countermeasures 350
Summary 353
Exam Preparation Tasks 354
Review All Key Topics 354
Define Key Terms 354
Exercises 355
6-1 Scanning for DDoS Programs 355
6-2 Spoofing Your MAC Address in Linux 355
6-3 Using the KnowBe4 SMAC to Spoof Your MAC Address 356
Review Questions 356
Suggested Reading and Resources 360
Chapter 7
Web Server Hacking, Web Applications, and Database Attacks 363
"Do I Know This Already?" Quiz 363
Foundation Topics 366
Web Server Hacking 366
The HTTP Protocol 366
Scanning Web Servers 374
Banner Grabbing and Enumeration 374
Web Server Vulnerability Identification 379
Attacking the Web Server 380
DoS/DDoS Attacks 380
DNS Server Hijacking and DNS Amplification Attacks 380
Directory Traversal 382
On-Path Attacks 384
Website Defacement 384
Web Server Misconfiguration 384
HTTP Response Splitting 385
Understanding Cookie Manipulation Attacks 385
Web Server Password Cracking 386
Web Server-Specific Vulnerabilities 386
Comments in Source Code 388
Lack of Error Handling and Overly Verbose Error Handling 389
Hard-Coded Credentials 389
Race Conditions 389
Unprotected APIs 390
Hidden Elements 393
Lack of Code Signing 393
Automated Exploit Tools 393
Securing Web Servers 395
Harden Before Deploying 395
Patch Management 395
Disable Unneeded Services 396
Lock Down the File System 396
Log and Audit 396
Provide Ongoing Vulnerability Scans 397
Web Application Hacking 398
Unvalidated Input 398
Parameter/Form Tampering 399
Injection Flaws 399
Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerabilities 400
Reflected XSS Attacks 401
Stored XSS Attacks 402
DOM-Based XSS Attacks 404
XSS Evasion Techniques 405
XSS Mitigations 406
Understanding Cross-Site Request Forgery Vulnerabilities and Related Attacks 408
Understanding Clickjacking 409
Other Web Application Attacks 410
Exploiting Web-Based Cryptographic Vulnerabilities and Insecure Configurations 411
Web-Based Password Cracking and Authentication Attacks 412
Understanding What Cookies Are and Their Use 414
URL Obfuscation 415
Intercepting Web Traffic 417
Securing Web Applications 419
Lack of Code Signing 421
Database Hacking 421
A Brief Introduction to SQL and SQL Injection 422
SQL Injection Categories 427
Fingerprinting the Database 429
Surveying the UNION Exploitation Technique 430
Using Boolean in SQL Injection Attacks 431
Understanding Out-of-Band Exploitation 432
Exploring the Time-Delay SQL Injection Technique 433
Surveying Stored Procedure SQL Injection 434
Understanding SQL Injection Mitigations 434
SQL Injection Hacking Tools 435
Summary 436
Exam Preparation Tasks 437
Review All Key Topics 437
Exercise 438
7-1 Complete the Exercises in WebGoat 438
Review Questions 438
Suggested Reading and Resources 443
Chapter 8
Wireless Technologies, Mobile Security, and Attacks 445
"Do I Know This Already?" Quiz 445
Foundation Topics 449
Wireless and Mobile Device Technologies 449
Mobile Device Concerns 451
Mobile Device Platforms 452
Android 453
iOS 455
Windows Mobile Operating System 456
BlackBerry 457
Mobile Device Management and Protection 457
Bluetooth 458
Radio Frequency Identification (RFID) Attacks 461
Wi-Fi 461
Wireless LAN Basics 462
Wireless LAN Frequencies and Signaling 463
Wireless LAN Security 464
Installing Rogue Access Points 467
Evil Twin Attacks 468
Deauthentication Attacks 468
Attacking the Preferred Network Lists 472
Jamming Wireless Signals and Causing Interference 472
War Driving 472
Attacking WEP 472
Attacking WPA 474
Wireless Networks Configured with Open Authentication 478
KRACK Attacks 479
Attacks Against WPA3 479
Attacking Wi-Fi Protected Setup (WPS) 480
KARMA Attack 481
Fragmentation Attacks 481
Additional Wireless Hacking Tools 482
Performing GPS Mapping 483
Wireless Traffic Analysis 483
Launch Wireless Attacks 483
Crack and Compromise the Wi-Fi Network 484
Securing Wireless Networks 485
Site Survey 485
Robust Wireless Authentication 485
Misuse Detection 486
Summary 487
Exam Preparation Tasks 488
Review All Key Topics 488
Define Key Terms 488
Review Questions 488
Suggested Reading and Resources 489
Chapter 9
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots 491
"Do I Know This Already?" Quiz 491
Foundation Topics 495
Intrusion Detection and Prevention Systems 495
IDS Types and Components 495
Pattern Matching 497
Protocol Analysis 500
Heuristic-Based Analysis 500
Anomaly-Based Analysis 500
Global Threat Correlation Capabilities 502
Snort 502
IDS Evasion 506
Flooding 507
Insertion and Evasion 507
Session Splicing 508
Shellcode Attacks 508
Other IDS Evasion Techniques 509
IDS Evasion Tools 510
Firewalls 511
Firewall Types 512
Network Address Translation 512
Packet Filters 513
Application and Circuit-Level Gateways 515
Stateful Inspection 515
Identifying Firewalls 516
Bypassing Firewalls 520
Honeypots 526
Types of Honeypots 528
Detecting Honeypots 529
Summary 530
Exam Preparation Tasks 530
Review All Key Topics 530
Define Key Terms 531
Review Questions 531
Suggested Reading and Resources 536
Chapter 10
Cryptographic Attacks and Defenses 539
"Do I Know This Already?" Quiz 539
Foundation Topics 543
Cryptography History and Concepts 543
Encryption Algorithms 545
Symmetric Encryption 546
Data Encryption Standard (DES) 548
Advanced Encryption Standard (AES) 550
Rivest Cipher 551
Asymmetric Encryption (Public Key Encryption) 551
RSA 552
Diffie-Hellman 552
ElGamal 553
Elliptic-Curve Cryptography (ECC) 553
Digital Certificates 553
Public Key Infrastructure 554
Trust Models 555
Single-Authority Trust 556
Hierarchical Trust 556
Web of Trust 557
Email and Disk Encryption 557
Cryptoanalysis and Attacks 558
Weak Encryption 561
Encryption-Cracking Tools 563
Security Protocols and Countermeasures 563
Steganography 566
Steganography Operation 567
Steganographic Tools 568
Digital Watermark 571
Hashing 571
Digital Signature 573
Summary 574
Exam Preparation Tasks 574
Review All Key Topics 574
Define Key Terms 575
Exercises 575
10-1 Examining an SSL Certificate 575
10-2 Using PGP 576
10-3 Using a Steganographic Tool to Hide a Message 577
Review Questions 577
Suggested Reading and Resources 582
Chapter 11
Cloud Computing, IoT, and Botnets 585
"Do I Know This Already?" Quiz 585
Foundation Topics 588
Cloud Computing 588
Cloud Computing Issues and Concerns 590
Cloud Computing Attacks 592
Cloud Computing Security 593
DevOps, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD), and DevSecOps 593
CI/CD Pipelines 596
Serverless Computing 598
Containers and Container Orchestration 598
How to Scan Containers to Find Security Vulnerabilities 600
IoT 601
IoT Protocols 604
IoT Implementation Hacking 606
Botnets 606
Botnet Countermeasures 609
Summary 612
Exam Preparation Tasks 612
Review All Key Topics 612
Define Key Terms 613
Review Questions 613
Suggested Reading and Resources 615
Chapter 12
Final Preparation 619
Hands-on Activities 619
Suggested Plan for Final Review and Study 620
Summary 621
Glossary of Key Terms
623
Appendix A
Answers to the "Do I Know This Already?" Quizzes and Review Questions 649
Appendix B
CEH Certified Ethical Hacker Cert Guide
Exam Updates 685

Index 687

Online Elements:

Appendix C
Study Planner
Glossary of Key Terms
9780137489985 TOC 12/15/2021

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514