Cart

Clean Craftsmanship: Disciplines, Standards, and Ethics, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (November 4, 2021) © 2022
Robert C Martin | eBook ISBN: 9780136915836
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780136915713
Giá bán lẻ: 1,367,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Cách viết mã mà bạn tự hào . . Mỗi ngày
"... [Một] lời nhắc nhở kịp thời và khiêm tốn về sự phức tạp ngày càng tăng của thế giới lập trình của chúng ta và cách chúng ta nợ di sản của loài người--và với chính chúng ta--để thực hành phát triển đạo đức. Hãy dành thời gian đọc Nghề thủ công sạch. . Hãy giữ cuốn sách này trên giá sách bạn thường đọc. Hãy để cuốn sách này trở thành người bạn cũ của bạn - chú Bob, người hướng dẫn bạn - khi bạn khám phá thế giới này với sự tò mò và lòng dũng cảm. Stacia Heimgartner Viscardi, CST & Cố vấn Agile
Trong cuốn Clean Craftsmanship, huyền thoại Robert C. Martin ("Chú Bob") đã viết ra những nguyên tắc xác định nghề nghiệp--và nghề thủ công--phát triển phần mềm. Chú Bob tập hợp các nguyên tắc, tiêu chuẩn và đạo đức mà bạn cần để tạo ra mã mạnh mẽ, hiệu quả và để tự hào về tất cả phần mềm bạn viết.
Robert Martin, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Clean Code, cung cấp hướng dẫn mang tính thực dụng, mang tính kỹ thuật và mang tính quy tắc cho các nguyên tắc nền tảng của nghề thủ công phần mềm. Anh ấy thảo luận về các tiêu chuẩn, cho thấy kỳ vọng của thế giới đối với các nhà phát triển thường khác với kỳ vọng của họ như thế nào và giúp bạn đồng bộ hóa cả hai điều đó. Bob kết thúc bằng đạo đức của nghề lập trình, mô tả những lời hứa cơ bản mà tất cả các nhà phát triển nên đưa ra với đồng nghiệp, người dùng và trên hết là chính họ.
Với những hiểu biết sâu sắc của Bác Bob, tất cả các lập trình viên và người quản lý của họ có thể cung cấp mã một cách nhất quán để tạo dựng niềm tin thay vì làm suy yếu nó--niềm tin giữa người dùng và khắp các xã hội phụ thuộc vào phần mềm để tồn tại.
Hướng tới “ngôi sao bắc đẩu” của nghề thủ công phần mềm thực sự: trạng thái biết cách lập trình tốt
Hướng dẫn cụ thể, thực tế để áp dụng năm nguyên tắc cốt lõi: phát triển dựa trên thử nghiệm, tái cấu trúc, thiết kế đơn giản,
lập trình hợp tác và kiểm tra chấp nhận
Cách các nhà phát triển và nhóm có thể nâng cao năng suất, chất lượng và lòng can đảm
Ý nghĩa thực sự của tính chính trực và tinh thần đồng đội giữa các lập trình viên và mười cam kết cụ thể mà mọi chuyên gia phần mềm nên thực hiện
Đăng ký sách của bạn để có quyền truy cập thuận tiện vào các video đi kèm, bản cập nhật và/hoặc bản chỉnh sửa của sách khi chúng có sẵn. Xem sách bên trong để biết chi tiết.

Foreword xvii
Preface xxi
Acknowledgments xxvii
About the Author xxix


Chapter 1: Craftsmanship 1Part I: The Disciplines 11

Extreme Programming 13
Test-Driven Development 15
Refactoring 16
Simple Design 17
Collaborative Programming 17
Acceptance Tests 18

Chapter 2: Test-Driven Development 19

Overview 20
The Basics 35
Conclusion 79

Chapter 3: Advanced TDD 81

Sort 1 82
Sort 2 87
Getting Stuck 95
Arrange, Act, Assert 103
Test Doubles 108
Architecture 143
Conclusion 145

Chapter 4: Test Design 147

Testing Databases 148
Testing GUIs 150
Test Patterns 154
Test Design 160
Transformation Priority Premise 184
Conclusion 196

Chapter 5: Refactoring 197

What Is Refactoring? 199
The Basic Toolkit 200
The Disciplines 217
Conclusion 221

Chapter 6: Simple Design 223

YAGNI 226
Covered by Tests 228
Maximize Expression 233
Minimize Duplication 237
Minimize Size 239

Chapter 7: Collaborative Programming 241Chapter 8: Acceptance Tests 245

The Discipline 248
The Continuous Build 249

Part II: The Standards 251

Your New CTO 252

Chapter 9: Productivity 253

We Will Never Ship S**T 254
Inexpensive Adaptability 256
We Will Always Be Ready 258
Stable Productivity 259

Chapter 10: Quality 261

Continuous Improvement 262
Fearless Competence 263
Extreme Quality 264
We Will Not Dump on QA 265
QA Will Find Nothing 266
Test Automation 267
Automated Testing and User Interfaces 268
Testing the User Interface 269

Chapter 11: Courage 271

We Cover for Each Other 272
Honest Estimates 274
You Must Say NO 276
Continuous Aggressive Learning 277
Mentoring 278

Part III: The Ethics 279

The First Programmer 280
Seventy-Five Years 281
Nerds and Saviors 286
Role Models and Villains 289
We Rule the World 290
Catastrophes 291
The Oath 293

Chapter 12: Harm 295

First, Do No Harm 296
Best Work 306
Repeatable Proof 316

Chapter 13: Integrity 327

Small Cycles 328
Relentless Improvement 342
Maintain High Productivity 346

Chapter 14: Teamwork 355

Work as a Team 356
Estimate Honestly and Fairly 358
Respect 372
Never Stop Learning 373

Index 375

TỔNG QUAN SÁCH

Cách viết mã mà bạn tự hào . . Mỗi ngày
"... [Một] lời nhắc nhở kịp thời và khiêm tốn về sự phức tạp ngày càng tăng của thế giới lập trình của chúng ta và cách chúng ta nợ di sản của loài người--và với chính chúng ta--để thực hành phát triển đạo đức. Hãy dành thời gian đọc Nghề thủ công sạch. . Hãy giữ cuốn sách này trên giá sách bạn thường đọc. Hãy để cuốn sách này trở thành người bạn cũ của bạn - chú Bob, người hướng dẫn bạn - khi bạn khám phá thế giới này với sự tò mò và lòng dũng cảm. Stacia Heimgartner Viscardi, CST & Cố vấn Agile
Trong cuốn Clean Craftsmanship, huyền thoại Robert C. Martin ("Chú Bob") đã viết ra những nguyên tắc xác định nghề nghiệp--và nghề thủ công--phát triển phần mềm. Chú Bob tập hợp các nguyên tắc, tiêu chuẩn và đạo đức mà bạn cần để tạo ra mã mạnh mẽ, hiệu quả và để tự hào về tất cả phần mềm bạn viết.
Robert Martin, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Clean Code, cung cấp hướng dẫn mang tính thực dụng, mang tính kỹ thuật và mang tính quy tắc cho các nguyên tắc nền tảng của nghề thủ công phần mềm. Anh ấy thảo luận về các tiêu chuẩn, cho thấy kỳ vọng của thế giới đối với các nhà phát triển thường khác với kỳ vọng của họ như thế nào và giúp bạn đồng bộ hóa cả hai điều đó. Bob kết thúc bằng đạo đức của nghề lập trình, mô tả những lời hứa cơ bản mà tất cả các nhà phát triển nên đưa ra với đồng nghiệp, người dùng và trên hết là chính họ.
Với những hiểu biết sâu sắc của Bác Bob, tất cả các lập trình viên và người quản lý của họ có thể cung cấp mã một cách nhất quán để tạo dựng niềm tin thay vì làm suy yếu nó--niềm tin giữa người dùng và khắp các xã hội phụ thuộc vào phần mềm để tồn tại.
Hướng tới “ngôi sao bắc đẩu” của nghề thủ công phần mềm thực sự: trạng thái biết cách lập trình tốt
Hướng dẫn cụ thể, thực tế để áp dụng năm nguyên tắc cốt lõi: phát triển dựa trên thử nghiệm, tái cấu trúc, thiết kế đơn giản,
lập trình hợp tác và kiểm tra chấp nhận
Cách các nhà phát triển và nhóm có thể nâng cao năng suất, chất lượng và lòng can đảm
Ý nghĩa thực sự của tính chính trực và tinh thần đồng đội giữa các lập trình viên và mười cam kết cụ thể mà mọi chuyên gia phần mềm nên thực hiện
Đăng ký sách của bạn để có quyền truy cập thuận tiện vào các video đi kèm, bản cập nhật và/hoặc bản chỉnh sửa của sách khi chúng có sẵn. Xem sách bên trong để biết chi tiết.

MỤC LỤC

Foreword xvii
Preface xxi
Acknowledgments xxvii
About the Author xxix


Chapter 1: Craftsmanship 1Part I: The Disciplines 11

Extreme Programming 13
Test-Driven Development 15
Refactoring 16
Simple Design 17
Collaborative Programming 17
Acceptance Tests 18

Chapter 2: Test-Driven Development 19

Overview 20
The Basics 35
Conclusion 79

Chapter 3: Advanced TDD 81

Sort 1 82
Sort 2 87
Getting Stuck 95
Arrange, Act, Assert 103
Test Doubles 108
Architecture 143
Conclusion 145

Chapter 4: Test Design 147

Testing Databases 148
Testing GUIs 150
Test Patterns 154
Test Design 160
Transformation Priority Premise 184
Conclusion 196

Chapter 5: Refactoring 197

What Is Refactoring? 199
The Basic Toolkit 200
The Disciplines 217
Conclusion 221

Chapter 6: Simple Design 223

YAGNI 226
Covered by Tests 228
Maximize Expression 233
Minimize Duplication 237
Minimize Size 239

Chapter 7: Collaborative Programming 241Chapter 8: Acceptance Tests 245

The Discipline 248
The Continuous Build 249

Part II: The Standards 251

Your New CTO 252

Chapter 9: Productivity 253

We Will Never Ship S**T 254
Inexpensive Adaptability 256
We Will Always Be Ready 258
Stable Productivity 259

Chapter 10: Quality 261

Continuous Improvement 262
Fearless Competence 263
Extreme Quality 264
We Will Not Dump on QA 265
QA Will Find Nothing 266
Test Automation 267
Automated Testing and User Interfaces 268
Testing the User Interface 269

Chapter 11: Courage 271

We Cover for Each Other 272
Honest Estimates 274
You Must Say NO 276
Continuous Aggressive Learning 277
Mentoring 278

Part III: The Ethics 279

The First Programmer 280
Seventy-Five Years 281
Nerds and Saviors 286
Role Models and Villains 289
We Rule the World 290
Catastrophes 291
The Oath 293

Chapter 12: Harm 295

First, Do No Harm 296
Best Work 306
Repeatable Proof 316

Chapter 13: Integrity 327

Small Cycles 328
Relentless Improvement 342
Maintain High Productivity 346

Chapter 14: Teamwork 355

Work as a Team 356
Estimate Honestly and Fairly 358
Respect 372
Never Stop Learning 373

Index 375

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514