Cart

Domain-Driven Design Distilled, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (May 23, 2016) © 2016
Vaughn Vernon  | eBook ISBN: 9780134434995
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134434421

See what in the box

Product Description

Domain-Driven Design Distilled. Published 2016
Giá bán lẻ: 1,208,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Thiết kế dựa trên miền được tách lọc mang DDD vào cuộc sống. Cho dù bạn là nhà phát triển, kiến ​​trúc sư, nhà phân tích, nhà tư vấn hay khách hàng, Vernon sẽ giúp bạn thực sự hiểu nó để bạn có thể hưởng lợi từ sức mạnh vượt trội của nó.


Preface xi

Acknowledgments xv

About the Author xvii

Chapter 1: DDD for Me 1

Will DDD Hurt? 2

Good, Bad, and Effective Design 3

Strategic Design 7

Tactical Design 8

The Learning Process and Refining Knowledge 9

Let’s Get Started! 10

 

Chapter 2: Strategic Design with Bounded Contexts and the Ubiquitous Language 11

Domain Experts and Business Drivers 17

Case Study 21

Fundamental Strategic Design Needed 25

Challenge and Unify 29

Developing a Ubiquitous Language 34

Architecture 41

Summary 44

 

Chapter 3: Strategic Design with Subdomains 45

What Is a Subdomain? 46

Types of Subdomains 46

Dealing with Complexity 47

Summary 50

 

Chapter 4: Strategic Design with Context Mapping 51

Kinds of Mappings 54

Making Good Use of Context Mapping 60

An Example in Context Mapping 70

Summary 73

 

Chapter 5: Tactical Design with Aggregates 75

Why Used 76

Aggregate Rules of Thumb 81

Modeling Aggregates 88

Summary 98

 

Chapter 6: Tactical Design with Domain Events 99

Designing, Implementing, and Using Domain Events 100

Event Sourcing 107

Summary 109

 

Chapter 7: Acceleration and Management Tools 111

Event Storming 112

Managing DDD on an Agile Project 125

Timeboxed Modeling 132

Summary 136

References 137

Index 139

TỔNG QUAN SÁCH

Thiết kế dựa trên miền được tách lọc mang DDD vào cuộc sống. Cho dù bạn là nhà phát triển, kiến ​​trúc sư, nhà phân tích, nhà tư vấn hay khách hàng, Vernon sẽ giúp bạn thực sự hiểu nó để bạn có thể hưởng lợi từ sức mạnh vượt trội của nó.

MỤC LỤC

Preface xi

Acknowledgments xv

About the Author xvii

Chapter 1: DDD for Me 1

Will DDD Hurt? 2

Good, Bad, and Effective Design 3

Strategic Design 7

Tactical Design 8

The Learning Process and Refining Knowledge 9

Let’s Get Started! 10

 

Chapter 2: Strategic Design with Bounded Contexts and the Ubiquitous Language 11

Domain Experts and Business Drivers 17

Case Study 21

Fundamental Strategic Design Needed 25

Challenge and Unify 29

Developing a Ubiquitous Language 34

Architecture 41

Summary 44

 

Chapter 3: Strategic Design with Subdomains 45

What Is a Subdomain? 46

Types of Subdomains 46

Dealing with Complexity 47

Summary 50

 

Chapter 4: Strategic Design with Context Mapping 51

Kinds of Mappings 54

Making Good Use of Context Mapping 60

An Example in Context Mapping 70

Summary 73

 

Chapter 5: Tactical Design with Aggregates 75

Why Used 76

Aggregate Rules of Thumb 81

Modeling Aggregates 88

Summary 98

 

Chapter 6: Tactical Design with Domain Events 99

Designing, Implementing, and Using Domain Events 100

Event Sourcing 107

Summary 109

 

Chapter 7: Acceleration and Management Tools 111

Event Storming 112

Managing DDD on an Agile Project 125

Timeboxed Modeling 132

Summary 136

References 137

Index 139

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514