Cart

Managing the Unmanageable: Rules, Tools, and Insights for Managing Software People and Teams, 2nd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (November 12, 2019) © 2020
Mickey W. Mantle, Ron Lichty | eBook ISBN: 9780135667675
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780135667361
Giá bán lẻ: 1,367,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Thậm chí ngày nay, nhiều dự án phần mềm vẫn chạy quá tiến độ và ngân sách một cách thảm hại; một số tổ chức chỉ đơn giản kết luận rằng việc phát triển phần mềm không thể được quản lý tốt. Nhưng nó có thể -- và nó bắt đầu từ con người. Trong ấn bản thứ hai được cập nhật rộng rãi và được háo hức chờ đợi Quản lý những điều không thể quản lý, Mickey W. Mantle và Ron Lichty chỉ cho sinh viên cách các nhà quản lý phần mềm có thể thuê và phát triển các lập trình viên cũng như xây dựng các nhóm thực sự có thể quản lý một cách nhất quán.

Cuốn sách này hướng dẫn học sinh: 
Thuê đúng người
Động viên họ
Xây dựng văn hóa xuất sắc
Quản lý “lên” để giành được sự ủng hộ từ bộ điều hành
Dẫn dắt nhóm của bạn cung cấp các sản phẩm xuất sắc -- nhất quán về thời gian và ngân sách
Những cập nhật đáng kể trong phiên bản này bao gồm:
Một chương mới về quản lý phần mềm trong môi trường linh hoạt, với nội dung linh hoạt hiện đại được lồng ghép xuyên suốt cuốn sách
Giải pháp quản lý các nhà phát triển trẻ nhất của bạn (ngoài thế hệ Millennials)
Tận dụng tối đa các công cụ tuyển dụng nhà phát triển hiện nay
Đạt được chiến thắng nhanh chóng bằng cách tham gia hiệu quả hơn
Mở rộng phạm vi quản lý (và loại bỏ) nhân viên có vấn đềPreface xxiii
About the Authors xxxi


Chapter 1: Why Programmers Seem Unmanageable 1

What Do Programmers Do? 3
Why Is Becoming a Successful Programming Manager Hard? 7
Chapter 2: Understanding Programmers 11

Programming Disciplines 12
Types of Programmers 19
Programmer Job Requirements and Abilities 23
Proximity and Relationship 27
Generational Styles 31
Personality Styles 34
Summary 41
Tools 41

Chapter 3: Finding and Hiring Great Programmers 43

Determining What Kind of Programmer to Hire 45
Writing the Job Description 47
Selling the Hire 53
Recruiting Full-Time Employees (FTEs) 54
Recruiting Contractors 64
Reviewing Résumés 65
Narrowing the Field 67
Preparing to Interview 68
Interviewing 75
Making the Decision to Hire a Programmer 79
Making the Right Offer to a Programmer 83
Follow Up until the Programmer Accepts 89
Summary 90
Tools 90

Chapter 4: Getting New Programmers Started Off Right 91

Get Them on Board Early 92
Preparing for Their Arrival 93
First-Day Musts 94
Introductions 98
Ensuring Success 100
Initial Expectations 102
Summary 105
Tools 105

Chapter 5: Becoming an Effective Programming Manager: Managing Down 107

Earning Technical Respect 108
Hire Great Programmers 113
Turbocharge the Team You Have 113
Judging and Improving Performance 122
Organizational Thinking 134
Troubleshooting a Dysfunctional Organization 151
Deliver Results and Celebrate Success 152
Summary 153
Tools 153

Chapter 6: Becoming an Effective Programming Manager: Managing Up, Out, and Yourself 155

Managing Up 156
Managing Out 162
Managing Outside the Company 171
Managing Yourself 178
Summary 196
Tools 196

RULES OF THUMB AND NUGGETS OF WISDOM 197

The Challenges of Managing 201Managing People 229Managing Teams to Deliver Successfully 263


Chapter 7: Motivating Programmers 289

Motivational Theories 289
Motivational Factors as Applied to Programmers 295
Putting Theory into Practice 300
Foundational Factors–Causes of Dissatisfaction (When Lacking) 301
Key Motivating Factors 324
Personal Commitment 333
Technology Offense and Defense 336
Understanding Your Programmers’ Motivations Begins on Day One 337
Summary 339
Tools 339

Chapter 8: Establishing a Successful Programming Culture 341

Defining “Successful” 342
The Programming Culture 342
Company Culture 343
Characteristics of a Successful Programming Culture 350
Summary 368
Tools 369

Chapter 9: Managing Successful Software Delivery 371

Inspire Purpose 372
Define “Success” 374
Demand Clear Requirements 378
Define “Done” 389
Ballpark the Effort Required 391
Ensure There’s Appropriate Architecture and Design 399
Support the Work 404
Ship It/Go Live! 420
Wrap Up 425
Summary 431
Tools 431

Chapter 10: If You Are Agile, What Do Managers Do? 433

Why Managers May Feel Left Out 434
How Agile Changes Managers’ Roles 436
There Are Management Roles in Agile 438
How Agile Organizational Restructuring Also Changes Managers’ Roles 442
Ten Critical Roles for Agile Managers 443
Summary 472
Tools 473
TOOLS 475


Index 479

TỔNG QUAN SÁCH

Thậm chí ngày nay, nhiều dự án phần mềm vẫn chạy quá tiến độ và ngân sách một cách thảm hại; một số tổ chức chỉ đơn giản kết luận rằng việc phát triển phần mềm không thể được quản lý tốt. Nhưng nó có thể -- và nó bắt đầu từ con người. Trong ấn bản thứ hai được cập nhật rộng rãi và được háo hức chờ đợi Quản lý những điều không thể quản lý, Mickey W. Mantle và Ron Lichty chỉ cho sinh viên cách các nhà quản lý phần mềm có thể thuê và phát triển các lập trình viên cũng như xây dựng các nhóm thực sự có thể quản lý một cách nhất quán.

Cuốn sách này hướng dẫn học sinh: 
Thuê đúng người
Động viên họ
Xây dựng văn hóa xuất sắc
Quản lý “lên” để giành được sự ủng hộ từ bộ điều hành
Dẫn dắt nhóm của bạn cung cấp các sản phẩm xuất sắc -- nhất quán về thời gian và ngân sách
Những cập nhật đáng kể trong phiên bản này bao gồm:
Một chương mới về quản lý phần mềm trong môi trường linh hoạt, với nội dung linh hoạt hiện đại được lồng ghép xuyên suốt cuốn sách
Giải pháp quản lý các nhà phát triển trẻ nhất của bạn (ngoài thế hệ Millennials)
Tận dụng tối đa các công cụ tuyển dụng nhà phát triển hiện nay
Đạt được chiến thắng nhanh chóng bằng cách tham gia hiệu quả hơn
Mở rộng phạm vi quản lý (và loại bỏ) nhân viên có vấn đề


MỤC LỤC

Preface xxiii
About the Authors xxxi


Chapter 1: Why Programmers Seem Unmanageable 1

What Do Programmers Do? 3
Why Is Becoming a Successful Programming Manager Hard? 7
Chapter 2: Understanding Programmers 11

Programming Disciplines 12
Types of Programmers 19
Programmer Job Requirements and Abilities 23
Proximity and Relationship 27
Generational Styles 31
Personality Styles 34
Summary 41
Tools 41

Chapter 3: Finding and Hiring Great Programmers 43

Determining What Kind of Programmer to Hire 45
Writing the Job Description 47
Selling the Hire 53
Recruiting Full-Time Employees (FTEs) 54
Recruiting Contractors 64
Reviewing Résumés 65
Narrowing the Field 67
Preparing to Interview 68
Interviewing 75
Making the Decision to Hire a Programmer 79
Making the Right Offer to a Programmer 83
Follow Up until the Programmer Accepts 89
Summary 90
Tools 90

Chapter 4: Getting New Programmers Started Off Right 91

Get Them on Board Early 92
Preparing for Their Arrival 93
First-Day Musts 94
Introductions 98
Ensuring Success 100
Initial Expectations 102
Summary 105
Tools 105

Chapter 5: Becoming an Effective Programming Manager: Managing Down 107

Earning Technical Respect 108
Hire Great Programmers 113
Turbocharge the Team You Have 113
Judging and Improving Performance 122
Organizational Thinking 134
Troubleshooting a Dysfunctional Organization 151
Deliver Results and Celebrate Success 152
Summary 153
Tools 153

Chapter 6: Becoming an Effective Programming Manager: Managing Up, Out, and Yourself 155

Managing Up 156
Managing Out 162
Managing Outside the Company 171
Managing Yourself 178
Summary 196
Tools 196

RULES OF THUMB AND NUGGETS OF WISDOM 197

The Challenges of Managing 201Managing People 229Managing Teams to Deliver Successfully 263


Chapter 7: Motivating Programmers 289

Motivational Theories 289
Motivational Factors as Applied to Programmers 295
Putting Theory into Practice 300
Foundational Factors–Causes of Dissatisfaction (When Lacking) 301
Key Motivating Factors 324
Personal Commitment 333
Technology Offense and Defense 336
Understanding Your Programmers’ Motivations Begins on Day One 337
Summary 339
Tools 339

Chapter 8: Establishing a Successful Programming Culture 341

Defining “Successful” 342
The Programming Culture 342
Company Culture 343
Characteristics of a Successful Programming Culture 350
Summary 368
Tools 369

Chapter 9: Managing Successful Software Delivery 371

Inspire Purpose 372
Define “Success” 374
Demand Clear Requirements 378
Define “Done” 389
Ballpark the Effort Required 391
Ensure There’s Appropriate Architecture and Design 399
Support the Work 404
Ship It/Go Live! 420
Wrap Up 425
Summary 431
Tools 431

Chapter 10: If You Are Agile, What Do Managers Do? 433

Why Managers May Feel Left Out 434
How Agile Changes Managers’ Roles 436
There Are Management Roles in Agile 438
How Agile Organizational Restructuring Also Changes Managers’ Roles 442
Ten Critical Roles for Agile Managers 443
Summary 472
Tools 473
TOOLS 475


Index 479

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514