Cart

Mastering Professional Scrum: A Practitioners Guide to Overcoming Challenges and Maximizing the Benefits of Agility, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (October 7, 2019) © 2020
Stephanie Ockerman, Simon Reindl | eBook ISBN: 9780134841700
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134841526

Mastering Professional Scrum: A Practitioner’s Guide to Overcoming Challenges and Maximizing the Benefits of Agility. Published 2019

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Mastering Professional Scrum: A Practitioner’s Guide to Overcoming Challenges and Maximizing the Benefits of Agility. Published 2019
Giá bán lẻ: 1,080,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Đối với các Nhóm Scrum và Nhà lãnh đạo Agile muốn nâng cao tính linh hoạt trong kinh doanh, cuốn sách này là hướng dẫn thực tế để vượt qua các thách thức và tối đa hóa lợi ích của Scrum, không giống như những cuốn sách tập trung vào hiểu biết cơ bản về khuôn khổ hoặc quá nặng về lý thuyết.

Mastering Professional Scrum dựa trên nhiều năm đào tạo, huấn luyện và làm việc với Scrum để cung cấp các sản phẩm trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp đến các công ty đa quốc gia trên toàn thế giới. Cuốn sách bắt đầu với phần tổng quan về lý do tại sao tính linh hoạt trong kinh doanh lại quan trọng và tại sao Scrum lại hoạt động. Sau đó, các tác giả đề cập đến các tình huống khiến các tổ chức phải thay đổi cách họ thực hiện mọi việc và những thách thức của một thị trường đang phát triển nhanh chóng. Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên phản hồi nhanh và chất lượng cao giúp quản lý rủi ro và mang lại sự linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu và tình huống thay đổi. Tầm quan trọng của tính chuyên nghiệp trong ngành được giới thiệu.

Nhiều hoạt động triển khai Scrum đã chệch khỏi khuôn khổ và/hoặc đang trải qua những chuyển động mà không có tinh thần chuyên nghiệp và chuyển đổi thực sự. Cạm bẫy phổ biến này sẽ được xem xét bằng cách sử dụng một nghiên cứu điển hình được tham khảo xuyên suốt cuốn sách. Nghiên cứu điển hình này sẽ đại diện cho nơi mà nhiều Nhóm và tổ chức Scrum hiện có có thể tìm thấy chính mình - một nhóm đã và đang thực hiện Scrum và nhận thấy một số lợi ích, nhưng vẫn còn nhiều thách thức nảy sinh từ cả bên trong nhóm và từ áp lực trong tổ chức và thị trường.


Foreword by Ken Schwaber xiii
Foreword by Dave West xvii
Introduction xxi
Acknowledgments xxvii
About the Authors xxix

Chapter 1: Continuously Improving Your Scrum Practice 1

Focus on Seven Key Areas to Improve Your Scrum Practice 2
Growing Scrum Requires a Team to Improve Other Capabilities 7
A Process for Continuous Improvement 12
Summary 21
Call to Action 22

Chapter 2: Creating a Strong Team Foundation 23

Forming a Team Identity 23
What Makes a Good Team Member? 24
Who Should Be on a Scrum Team? 27
How Do Scrum Teams Form Working Agreements? 29
What Does Self-Organization Look Like? 31
How Do Scrum Teams Collaborate? 36
How Do Teams Progress? 42
Summary 47
Call to Action 48

Chapter 3: Delivering “Done” Product Increments 49

What Is a Definition of “Done”? 50
Using Sprint Goals to Get to “Done” 55
Getting PBIs to “Done” Earlier in the Sprint 58
Limiting Work Items in Progress 62
Building in Quality from the Beginning 64
Quality Metrics 68
Tackling Technical Debt 70
Summary 74
Call to Action 74

Chapter 4: Improving Value Delivered 77

What Is Value? 77
Delivering Faster Is a Good Start, But Not Enough 78
Product Value and the Scrum Team 80
Using the Product Vision to Enliven Team Purpose, Focus, and Identity 81
Measuring Value 83
Inspecting and Adapting Based on Feedback 90
Summary 92
Call to Action 93

Chapter 5: Improving Planning 95

Planning with a Product Mindset 96
Creating Alignment 100
Product Backlog Refinement 101
Planning a Sprint 107
How Far Ahead to Refine 111
Planning Releases 112
Summary 113
Call to Action 114

Chapter 6: Helping Scrum Teams Develop and Improve 115

Using the Sprint Retrospective to Uncover Areas for Improvement 115
Identifying and Removing Impediments 118
Growing Inpidual and Team Capabilities 124
Being an Accountable Scrum Master 127
Summary 135
Call to Action 135

Chapter 7: Leveraging the Organization to Improve 137

Organizations Need to Evolve to Succeed 137
Developing People and Teams 138
Getting Comfortable with Transparency 144
A Culture of Accountability, Not a Culture of Blame 145
Letting Go of (the Illusion of) Control 146
The Real Power of the Iron Triangle 146
Funding Initiatives 148
“Being Agile” Is Not the Goal 152
Nail It Before You Scale It 153
Summary 154
Call to Action 154

Chapter 8: Conclusion and What’s Next 157

Business Agility Requires Emergent Solutions 157
Call to Action 160

Appendix A: A Self-Assessment for Understanding Where You Are 161

Business Agility 161
Effective Empiricism with Scrum 162
Effective Teamwork with Scrum 167
Analysis of Assessment Answers 168

Appendix B: Common Misconceptions About Scrum 169

Scrum Is Not a Methodology or a Governance Process 169

Index 175

TỔNG QUAN SÁCH

Đối với các Nhóm Scrum và Nhà lãnh đạo Agile muốn nâng cao tính linh hoạt trong kinh doanh, cuốn sách này là hướng dẫn thực tế để vượt qua các thách thức và tối đa hóa lợi ích của Scrum, không giống như những cuốn sách tập trung vào hiểu biết cơ bản về khuôn khổ hoặc quá nặng về lý thuyết.

Mastering Professional Scrum dựa trên nhiều năm đào tạo, huấn luyện và làm việc với Scrum để cung cấp các sản phẩm trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp đến các công ty đa quốc gia trên toàn thế giới. Cuốn sách bắt đầu với phần tổng quan về lý do tại sao tính linh hoạt trong kinh doanh lại quan trọng và tại sao Scrum lại hoạt động. Sau đó, các tác giả đề cập đến các tình huống khiến các tổ chức phải thay đổi cách họ thực hiện mọi việc và những thách thức của một thị trường đang phát triển nhanh chóng. Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên phản hồi nhanh và chất lượng cao giúp quản lý rủi ro và mang lại sự linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu và tình huống thay đổi. Tầm quan trọng của tính chuyên nghiệp trong ngành được giới thiệu.

Nhiều hoạt động triển khai Scrum đã chệch khỏi khuôn khổ và/hoặc đang trải qua những chuyển động mà không có tinh thần chuyên nghiệp và chuyển đổi thực sự. Cạm bẫy phổ biến này sẽ được xem xét bằng cách sử dụng một nghiên cứu điển hình được tham khảo xuyên suốt cuốn sách. Nghiên cứu điển hình này sẽ đại diện cho nơi mà nhiều Nhóm và tổ chức Scrum hiện có có thể tìm thấy chính mình - một nhóm đã và đang thực hiện Scrum và nhận thấy một số lợi ích, nhưng vẫn còn nhiều thách thức nảy sinh từ cả bên trong nhóm và từ áp lực trong tổ chức và thị trường.

MỤC LỤC

Foreword by Ken Schwaber xiii
Foreword by Dave West xvii
Introduction xxi
Acknowledgments xxvii
About the Authors xxix

Chapter 1: Continuously Improving Your Scrum Practice 1

Focus on Seven Key Areas to Improve Your Scrum Practice 2
Growing Scrum Requires a Team to Improve Other Capabilities 7
A Process for Continuous Improvement 12
Summary 21
Call to Action 22

Chapter 2: Creating a Strong Team Foundation 23

Forming a Team Identity 23
What Makes a Good Team Member? 24
Who Should Be on a Scrum Team? 27
How Do Scrum Teams Form Working Agreements? 29
What Does Self-Organization Look Like? 31
How Do Scrum Teams Collaborate? 36
How Do Teams Progress? 42
Summary 47
Call to Action 48

Chapter 3: Delivering “Done” Product Increments 49

What Is a Definition of “Done”? 50
Using Sprint Goals to Get to “Done” 55
Getting PBIs to “Done” Earlier in the Sprint 58
Limiting Work Items in Progress 62
Building in Quality from the Beginning 64
Quality Metrics 68
Tackling Technical Debt 70
Summary 74
Call to Action 74

Chapter 4: Improving Value Delivered 77

What Is Value? 77
Delivering Faster Is a Good Start, But Not Enough 78
Product Value and the Scrum Team 80
Using the Product Vision to Enliven Team Purpose, Focus, and Identity 81
Measuring Value 83
Inspecting and Adapting Based on Feedback 90
Summary 92
Call to Action 93

Chapter 5: Improving Planning 95

Planning with a Product Mindset 96
Creating Alignment 100
Product Backlog Refinement 101
Planning a Sprint 107
How Far Ahead to Refine 111
Planning Releases 112
Summary 113
Call to Action 114

Chapter 6: Helping Scrum Teams Develop and Improve 115

Using the Sprint Retrospective to Uncover Areas for Improvement 115
Identifying and Removing Impediments 118
Growing Inpidual and Team Capabilities 124
Being an Accountable Scrum Master 127
Summary 135
Call to Action 135

Chapter 7: Leveraging the Organization to Improve 137

Organizations Need to Evolve to Succeed 137
Developing People and Teams 138
Getting Comfortable with Transparency 144
A Culture of Accountability, Not a Culture of Blame 145
Letting Go of (the Illusion of) Control 146
The Real Power of the Iron Triangle 146
Funding Initiatives 148
“Being Agile” Is Not the Goal 152
Nail It Before You Scale It 153
Summary 154
Call to Action 154

Chapter 8: Conclusion and What’s Next 157

Business Agility Requires Emergent Solutions 157
Call to Action 160

Appendix A: A Self-Assessment for Understanding Where You Are 161

Business Agility 161
Effective Empiricism with Scrum 162
Effective Teamwork with Scrum 167
Analysis of Assessment Answers 168

Appendix B: Common Misconceptions About Scrum 169

Scrum Is Not a Methodology or a Governance Process 169

Index 175

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514