Cart

Modern Security Operations Center, The, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher:  Addison-Wesley Professional (April 21, 2021) © 2021
Joseph Muniz | eBook ISBN: 9780135619742
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780135619858
Giá bán lẻ: 1,844,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Đây là hướng dẫn dứt khoát, trung lập với nhà cung cấp để xây dựng, duy trì và vận hành Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) hiện đại. Các tác giả giới thiệu SOC với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và chỉ ra cách sử dụng SOC của bạn để tích hợp và chuyển đổi các biện pháp bảo mật hiện có, giúp chúng hiệu quả hơn nhiều. Cuốn sách này bao gồm:
SOC đã phát triển như thế nào và những cân nhắc chính khi triển khai chúng ngày nay
Các dịch vụ chính mà SOC có thể cung cấp, bao gồm quản lý rủi ro tổ chức, lập mô hình mối đe dọa, đánh giá lỗ hổng, ứng phó sự cố, điều tra, pháp y và tuân thủ
Các vấn đề về con người và quy trình, bao gồm đào tạo, phát triển nghề nghiệp, luân chuyển công việc và tuyển dụng
Tập trung và quản lý dữ liệu bảo mật hiệu quả hơn
Thông tin về mối đe dọa và săn lùng mối đe dọa
Ứng phó sự cố, phục hồi và quản lý lỗ hổng
Sử dụng điều phối dữ liệu và sổ tay để tự động hóa và kiểm soát phản hồi cho mọi tình huống
Các công cụ nâng cao, bao gồm SIEM 2.0
Tương lai của SOC, bao gồm SOC được hỗ trợ bởi AI, học máy và mô hình đào tạo


Preface
Chapter 1:
Introducing Security Operations and the SOC
Introducing the SOC
Factors Leading to a Dysfunctional SOC
Cyberthreats
Investing in Security
The Impact of a Breach
Establishing a Baseline
    The Impact of Change
Fundamental Security Capabilities
    Signature Detection
    Behavior Detection
    Anomaly Detection
    Best of Breed vs. Defense in Depth
Standards, Guidelines, and Frameworks
    NIST Cybersecurity Framework
    ISO 3100:2018
    FIRST Service Frameworks
    Applying Frameworks
Industry Threat Models
    The Cyber Kill Chain Model
    The Diamond Model
    MITRE ATT&CK Model
    Choosing a Threat Model
Vulnerabilities and Risk
    Endless Vulnerabilities
Business Challenges
In-House vs. Outsourcing
    Services Advantages
    Services Disadvantages
    Hybrid Services
SOC Services
SOC Maturity Models
    SOC Maturity Assessment
    SOC Program Maturity
SOC Goals Assessment
    Defining Goals
    SOC Goals Ranking
    Threats Ranking
    SOC Goals Assessment Summarized
SOC Capabilities Assessment
    Capability Maps
    SOC Capabilities Gaps Analysis
    Capability Map Next Steps
SOC Development Milestones
Summary
References
Chapter 2:
Developing a Security Operations Center
Mission Statement and Scope Statement
    Developing Mission and Scope Statements
    SOC Scope Statement
Developing a SOC
SOC Procedures
    Designing Procedures
Security Tools
    Evaluating Vulnerabilities
    Preventive Technologies
    Detection Technologies
    Mobile Device Security Concerns
Planning a SOC
    Capacity Planning
    Developing a Capacity Plan
Designing a SOC Facility
    Physical SOC vs. Virtual SOC
    SOC Location
    SOC Interior
    SOC Rooms
    SOC Computer Rooms
    SOC Layouts
Network Considerations
    Segmentation
    Logical Segmentation
    Choosing Segmentation
    Client/Server Segmentation
    Active Directory Segmentation
    Throughput
    Connectivity and Redundancy
Disaster Recovery
Security Considerations
    Policy and Compliance
    Network Access Control
    Encryption
Internal Security Tools
    Intrusion Detection and Prevention
    Network Flow and Capturing Packets
    Change Management
    Host Systems
Guidelines and Recommendations for Securing Your SOC Network
    Tool Collaboration
SOC Tools
    Reporting and Dashboards
    Throughput and Storage
    Centralized Data Management
Summary
References
Chapter 3:
SOC Services
Fundamental SOC Services
    SOC Challenges
The Three Pillars of Foundational SOC Support Services
    Pillar 1: Work Environment
    Pillar 2: People
    Pillar 3: Technology
    Evaluating the Three Pillars of Foundational SOC Support Services
SOC Service Areas
    FIRST's CSIRT
    Developing SOC Service Areas
    In-House Services vs. External Services
    Contracted vs. Employee Job Roles
SOC Service Job Goals
    Resource Planning
Service Maturity: If You Build It, They Will Come
SOC Service 1: Risk Management
    Four Responses to Risk
    Reducing Risk
    Addressing Risk
SOC Service 2: Vulnerability Management
    Vulnerability Management Best Practice
    Vulnerability Scanning Tools
    Penetration Testing
SOC Service 3: Compliance
    Meeting Compliance with Audits
SOC Service 4: Incident Management
    NIST Special Publication 800-61 Revision 2
    Incident Response Planning
    Incident Impact
    Playbooks
SOC Service 5: Analysis
    Static Analysis
    Dynamic Analysis
SOC Service 6: Digital Forensics
SOC Service 7: Situational and Security Awareness
    User Training
SOC Service 8: Research and Development
Summary
References
Chapter 4:
People and Process
Career vs. Job
Developing Job Roles
    General Schedule Pay Scale
    IT Industry Job Roles
    Common IT Job Roles
SOC Job Roles
    Security Analyst
    Penetration Tester
    Assessment Officer
    Incident Responder
    Systems Analyst
    Security Administrator
    Security Engineer
    Security Trainer
    Security Architect
    Cryptographer/Cryptologist
    Forensic Engineer
    Chief Information Security Officer
NICE Cybersecurity Workforce Framework
    Nice Framework Components
Role Tiers
SOC Services and Associated Job Roles
    Risk Management Service
    Vulnerability Management Service
    Incident Management Service
    Analysis Service
    Compliance Service
    Digital Forensics Service
    Situational and Security Awareness Service
    Research and Development Service
Soft Skills
    Evaluating Soft Skills
    SOC Soft Skills
Security Clearance Requirements
Pre-Interviewing
Interviewing
    Interview Prompter
    Post Interview
Onboarding Employees
    Onboarding Requirements
Managing People
Job Retention
Training
    Training Methods
Certifications
Company Culture
Summary
References
Chapter 5:
Centralizing Data
Data in the SOC
    Strategic and Tactical Data
    Data Structure
    Data Types
    Data Context
Data-Focused Assessment
    Data Assessment Example: Antivirus
    Threat Mapping Data
    Applying Data Assessments to SOC Services
Logs
    Log Types
    Log Formats
Security Information and Event Management
    SIEM Data Processing
    Data Correlation
    Data Enrichment
    SIEM Solution Planning
    SIEM Tuning
Troubleshooting SIEM Logging
    SIEM Troubleshooting Part 1: Data Input
    SIEM Troubleshooting Part 2: Data Processing and Validation
    SIEM Troubleshooting Examples
    Additional SIEM Features
APIs
    Leveraging APIs
    API Architectures
    API Examples
Big Data
    Hadoop
    Big Data Threat Feeds
Machine Learning
    Machine Learning in Cybersecurity
    Artificial Intelligence
    Machine Learning Models
Summary
References
Chapter 6:
Reducing Risk and Exceeding Compliance
Why Exceeding Compliance
Policies
    Policy Overview
    Policy Purpose
    Policy Scope
    Policy Statement
    Policy Compliance
    Related Standards, Policies, Guidelines, and Processes
    Definitions and Terms
    History
Launching a New Policy
    Steps for Launching a New Policy
Policy Enforcement
    Certification and Accreditation
Procedures
    Procedure Document
Tabletop Exercise
    Tabletop Exercise Options
    Tabletop Exercise Execution
    Tabletop Exercise Format
    Tabletop Exercise Template Example
Standards, Guidelines, and Frameworks
    NIST Cybersecurity Framework
    ISO/IEC 27005
    CIS Controls
    ISACA COBIT 2019
    FIRST CSIRT Services Framework
    Exceeding Compliance
Audits
    Audit Example
    Internal Audits
    External Auditors
    Audit Tools
Assessments
    Assessment Types
    Assessment Results
    Assessment Template
    Vulnerability Scanners
    Assessment Program Weaknesses
Penetration Test
    NIST Special Publication 800-115
    Additional NIST SP 800-115 Guidance
    Penetration Testing Types
    Penetration Testing Planning
Industry Compliance
    Compliance Requirements
Summary
References
Chapter 7:
Threat Intelligence
Threat Intelligence Overview
    Threat Data
Threat Intelligence Categories
    Strategic Threat Intelligence
    Tactical Threat Intelligence
    Operational Threat Intelligence
    Technical Threat Intelligence
Threat Intelligence Context
    Threat Context
Evaluating Threat Intelligence
    Threat Intelligence Checklist
    Content Quality
    Testing Threat Intelligence
Planning a Threat Intelligence Project
    Data Expectations for Strategic Threat Intelligence
    Data Expectations for Tactical Threat Intelligence
    Data Expectations for Operational Threat Intelligence
    Data Expectations for Technical Threat Intelligence
Collecting and Processing Intelligence
    Processing Nontechnical Data
    Operational Data and Web Processing
    Technical Processing
    Technical Threat Intelligence Resources
Actionable Intelligence
    Security Tools and Threat Intelligence
Feedback
Summary
References
Chapter 8:
Threat Hunting and Incident Response
Security Incidents
Incident Response Lifecycle
Phase 1: Preparation
    Assigning Tasks with Playbooks
    Communication
    Third-Party Interaction
    Law Enforcement
    Law Enforcement Risk
    Ticketing Systems
    Other Incident Response Planning Templates
    Phase 1: Preparation Summary
Phase 2: Detection and Analysis
    Incident Detection
    Core Security Capabilities
    Threat Analysis
    Detecting Malware Behavior
    Infected Systems
    Analyzing Artifacts
    Identifying Artifact Types
    Packing Files
    Basic Static Analysis
    Advanced Static Analysis
    Dynamic Analysis
    Phase 2: Detection and Analysis Summary
Phase 3: Containment, Eradication, and Recovery
    Containment
    Responding to Malware
    Threat Hunting Techniques
    Eradicate
    Recovery
Digital Forensics
    Digital Forensic Process
    First Responder
    Chain of Custody
    Working with Evidence
    Duplicating Evidence
    Hashes
    Forensic Static Analysis
    Recovering Data
    Forensic Dynamic Analysis
    Digital Forensics Summary
    Phase 3: Containment, Eradication, and Recovery Summary
Phase 4: Post-Incident Activity
    Post-Incident Response Process
    Phase 4: Post-Incident Response Summary
Incident Response Guidelines
    FIRST Services Frameworks
Summary
References
Chapter 9:
Vulnerability Management
Vulnerability Management
    Phase 1: Asset Inventory
    Phase 2: Information Management
    Phase 3: Risk Assessment
    Phase 4: Vulnerability Assessment
    Phase 5: Report and Remediate
    Phase 6: Respond and Repeat
Measuring Vulnerabilities
    Common Vulnerabilities and Exposures
    Common Vulnerability Scoring System
    CVSS Standards
Vulnerability Technology
    Vulnerability Scanners
    Currency and Coverage
    Tuning Vulnerability Scanners
    Exploitation Tools
    Asset Management and Compliance Tools
    Network Scanners and Network Access Control
    Threat Detection Tools
Vulnerability Management Service
    Scanning Services
    Vulnerability Management Service Roles
    Vulnerability Evaluation Procedures
Vulnerability Response
    Vulnerability Accuracy
    Responding to Vulnerabilities
    Cyber Insurance
    Patching Systems
    Residual Risk
    Remediation Approval
    Reporting
    Exceptions
Vulnerability Management Process Summarized
Summary
References
Chapter 10:
Data Orchestration
Introduction to Data Orchestration
    Comparing SIEM and SOAR
    The Rise of XDR
Security Orchestration, Automation, and Response
    SOAR Example: Phantom
Endpoint Detection and Response
    EDR Example: CrowdStrike
Playbooks
    Playbook Components
    Constructing Playbooks
    Incident Response Consortium
    Playbook Examples: Malware Outbreak
Automation
    Automating Playbooks
    Common Targets for Automation
    Automation Pitfalls
    Playbook Workflow
DevOps Programming
    Data Management
    Text-File Formats
    Common Data Formats
    Data Modeling
DevOps Tools
    DevOps Targets
    Manual DevOps
    Automated DevOps
    DevOps Lab Using Ansible
    Ansible Playbooks
Blueprinting with Osquery
    Running Osquery
Network Programmability
    Learning NetDevOps
    APIs
    NetDevOps Example
Cloud Programmability
    Orchestration in the Cloud
    Amazon DevOps
    SaaS DevOps
Summary
References
Chapter 11:
Future of the SOC
All Eyes on SD-WAN and SASE
    VoIP Adoption As Prologue to SD-WAN Adoption
    Introduction of SD-WAN
    Challenges with the Traditional WAN
    SD-WAN to the Rescue
    SASE Solves SD-WAN Problems
    SASE Defined
    Future of SASE
IT Services Provided by the SOC
    IT Operations Defined
    Hacking IT Services
    IT Services Evolving
    Future of IT Services
Future of Training
    Training Challenges
    Training Today
    Case Study: Training I Use Today
    Free Training
    Gamifying Learning
    On-Demand and Personalized Learning
    Future of Training
Full Automation with Machine Learning
    Machine Learning
    Machine Learning Hurdles
    Machine Learning Applied
    Training Machine Learning
    Future of Machine Learning
Future of Your SOC: Bringing It All Together
    Your Future Facilities and Capabilities
    Group Tags
    Your Future SOC Staff
    Audits, Assessments, and Penetration Testing
    Future Impact to Your Services
    Hunting for Tomorrow's Threats
Summary
References


9780135619858   TOC    3/24/2021

TỔNG QUAN SÁCH

Đây là hướng dẫn dứt khoát, trung lập với nhà cung cấp để xây dựng, duy trì và vận hành Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) hiện đại. Các tác giả giới thiệu SOC với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ và chỉ ra cách sử dụng SOC của bạn để tích hợp và chuyển đổi các biện pháp bảo mật hiện có, giúp chúng hiệu quả hơn nhiều. Cuốn sách này bao gồm:
SOC đã phát triển như thế nào và những cân nhắc chính khi triển khai chúng ngày nay
Các dịch vụ chính mà SOC có thể cung cấp, bao gồm quản lý rủi ro tổ chức, lập mô hình mối đe dọa, đánh giá lỗ hổng, ứng phó sự cố, điều tra, pháp y và tuân thủ
Các vấn đề về con người và quy trình, bao gồm đào tạo, phát triển nghề nghiệp, luân chuyển công việc và tuyển dụng
Tập trung và quản lý dữ liệu bảo mật hiệu quả hơn
Thông tin về mối đe dọa và săn lùng mối đe dọa
Ứng phó sự cố, phục hồi và quản lý lỗ hổng
Sử dụng điều phối dữ liệu và sổ tay để tự động hóa và kiểm soát phản hồi cho mọi tình huống
Các công cụ nâng cao, bao gồm SIEM 2.0
Tương lai của SOC, bao gồm SOC được hỗ trợ bởi AI, học máy và mô hình đào tạo

MỤC LỤC

Preface
Chapter 1:
Introducing Security Operations and the SOC
Introducing the SOC
Factors Leading to a Dysfunctional SOC
Cyberthreats
Investing in Security
The Impact of a Breach
Establishing a Baseline
    The Impact of Change
Fundamental Security Capabilities
    Signature Detection
    Behavior Detection
    Anomaly Detection
    Best of Breed vs. Defense in Depth
Standards, Guidelines, and Frameworks
    NIST Cybersecurity Framework
    ISO 3100:2018
    FIRST Service Frameworks
    Applying Frameworks
Industry Threat Models
    The Cyber Kill Chain Model
    The Diamond Model
    MITRE ATT&CK Model
    Choosing a Threat Model
Vulnerabilities and Risk
    Endless Vulnerabilities
Business Challenges
In-House vs. Outsourcing
    Services Advantages
    Services Disadvantages
    Hybrid Services
SOC Services
SOC Maturity Models
    SOC Maturity Assessment
    SOC Program Maturity
SOC Goals Assessment
    Defining Goals
    SOC Goals Ranking
    Threats Ranking
    SOC Goals Assessment Summarized
SOC Capabilities Assessment
    Capability Maps
    SOC Capabilities Gaps Analysis
    Capability Map Next Steps
SOC Development Milestones
Summary
References
Chapter 2:
Developing a Security Operations Center
Mission Statement and Scope Statement
    Developing Mission and Scope Statements
    SOC Scope Statement
Developing a SOC
SOC Procedures
    Designing Procedures
Security Tools
    Evaluating Vulnerabilities
    Preventive Technologies
    Detection Technologies
    Mobile Device Security Concerns
Planning a SOC
    Capacity Planning
    Developing a Capacity Plan
Designing a SOC Facility
    Physical SOC vs. Virtual SOC
    SOC Location
    SOC Interior
    SOC Rooms
    SOC Computer Rooms
    SOC Layouts
Network Considerations
    Segmentation
    Logical Segmentation
    Choosing Segmentation
    Client/Server Segmentation
    Active Directory Segmentation
    Throughput
    Connectivity and Redundancy
Disaster Recovery
Security Considerations
    Policy and Compliance
    Network Access Control
    Encryption
Internal Security Tools
    Intrusion Detection and Prevention
    Network Flow and Capturing Packets
    Change Management
    Host Systems
Guidelines and Recommendations for Securing Your SOC Network
    Tool Collaboration
SOC Tools
    Reporting and Dashboards
    Throughput and Storage
    Centralized Data Management
Summary
References
Chapter 3:
SOC Services
Fundamental SOC Services
    SOC Challenges
The Three Pillars of Foundational SOC Support Services
    Pillar 1: Work Environment
    Pillar 2: People
    Pillar 3: Technology
    Evaluating the Three Pillars of Foundational SOC Support Services
SOC Service Areas
    FIRST's CSIRT
    Developing SOC Service Areas
    In-House Services vs. External Services
    Contracted vs. Employee Job Roles
SOC Service Job Goals
    Resource Planning
Service Maturity: If You Build It, They Will Come
SOC Service 1: Risk Management
    Four Responses to Risk
    Reducing Risk
    Addressing Risk
SOC Service 2: Vulnerability Management
    Vulnerability Management Best Practice
    Vulnerability Scanning Tools
    Penetration Testing
SOC Service 3: Compliance
    Meeting Compliance with Audits
SOC Service 4: Incident Management
    NIST Special Publication 800-61 Revision 2
    Incident Response Planning
    Incident Impact
    Playbooks
SOC Service 5: Analysis
    Static Analysis
    Dynamic Analysis
SOC Service 6: Digital Forensics
SOC Service 7: Situational and Security Awareness
    User Training
SOC Service 8: Research and Development
Summary
References
Chapter 4:
People and Process
Career vs. Job
Developing Job Roles
    General Schedule Pay Scale
    IT Industry Job Roles
    Common IT Job Roles
SOC Job Roles
    Security Analyst
    Penetration Tester
    Assessment Officer
    Incident Responder
    Systems Analyst
    Security Administrator
    Security Engineer
    Security Trainer
    Security Architect
    Cryptographer/Cryptologist
    Forensic Engineer
    Chief Information Security Officer
NICE Cybersecurity Workforce Framework
    Nice Framework Components
Role Tiers
SOC Services and Associated Job Roles
    Risk Management Service
    Vulnerability Management Service
    Incident Management Service
    Analysis Service
    Compliance Service
    Digital Forensics Service
    Situational and Security Awareness Service
    Research and Development Service
Soft Skills
    Evaluating Soft Skills
    SOC Soft Skills
Security Clearance Requirements
Pre-Interviewing
Interviewing
    Interview Prompter
    Post Interview
Onboarding Employees
    Onboarding Requirements
Managing People
Job Retention
Training
    Training Methods
Certifications
Company Culture
Summary
References
Chapter 5:
Centralizing Data
Data in the SOC
    Strategic and Tactical Data
    Data Structure
    Data Types
    Data Context
Data-Focused Assessment
    Data Assessment Example: Antivirus
    Threat Mapping Data
    Applying Data Assessments to SOC Services
Logs
    Log Types
    Log Formats
Security Information and Event Management
    SIEM Data Processing
    Data Correlation
    Data Enrichment
    SIEM Solution Planning
    SIEM Tuning
Troubleshooting SIEM Logging
    SIEM Troubleshooting Part 1: Data Input
    SIEM Troubleshooting Part 2: Data Processing and Validation
    SIEM Troubleshooting Examples
    Additional SIEM Features
APIs
    Leveraging APIs
    API Architectures
    API Examples
Big Data
    Hadoop
    Big Data Threat Feeds
Machine Learning
    Machine Learning in Cybersecurity
    Artificial Intelligence
    Machine Learning Models
Summary
References
Chapter 6:
Reducing Risk and Exceeding Compliance
Why Exceeding Compliance
Policies
    Policy Overview
    Policy Purpose
    Policy Scope
    Policy Statement
    Policy Compliance
    Related Standards, Policies, Guidelines, and Processes
    Definitions and Terms
    History
Launching a New Policy
    Steps for Launching a New Policy
Policy Enforcement
    Certification and Accreditation
Procedures
    Procedure Document
Tabletop Exercise
    Tabletop Exercise Options
    Tabletop Exercise Execution
    Tabletop Exercise Format
    Tabletop Exercise Template Example
Standards, Guidelines, and Frameworks
    NIST Cybersecurity Framework
    ISO/IEC 27005
    CIS Controls
    ISACA COBIT 2019
    FIRST CSIRT Services Framework
    Exceeding Compliance
Audits
    Audit Example
    Internal Audits
    External Auditors
    Audit Tools
Assessments
    Assessment Types
    Assessment Results
    Assessment Template
    Vulnerability Scanners
    Assessment Program Weaknesses
Penetration Test
    NIST Special Publication 800-115
    Additional NIST SP 800-115 Guidance
    Penetration Testing Types
    Penetration Testing Planning
Industry Compliance
    Compliance Requirements
Summary
References
Chapter 7:
Threat Intelligence
Threat Intelligence Overview
    Threat Data
Threat Intelligence Categories
    Strategic Threat Intelligence
    Tactical Threat Intelligence
    Operational Threat Intelligence
    Technical Threat Intelligence
Threat Intelligence Context
    Threat Context
Evaluating Threat Intelligence
    Threat Intelligence Checklist
    Content Quality
    Testing Threat Intelligence
Planning a Threat Intelligence Project
    Data Expectations for Strategic Threat Intelligence
    Data Expectations for Tactical Threat Intelligence
    Data Expectations for Operational Threat Intelligence
    Data Expectations for Technical Threat Intelligence
Collecting and Processing Intelligence
    Processing Nontechnical Data
    Operational Data and Web Processing
    Technical Processing
    Technical Threat Intelligence Resources
Actionable Intelligence
    Security Tools and Threat Intelligence
Feedback
Summary
References
Chapter 8:
Threat Hunting and Incident Response
Security Incidents
Incident Response Lifecycle
Phase 1: Preparation
    Assigning Tasks with Playbooks
    Communication
    Third-Party Interaction
    Law Enforcement
    Law Enforcement Risk
    Ticketing Systems
    Other Incident Response Planning Templates
    Phase 1: Preparation Summary
Phase 2: Detection and Analysis
    Incident Detection
    Core Security Capabilities
    Threat Analysis
    Detecting Malware Behavior
    Infected Systems
    Analyzing Artifacts
    Identifying Artifact Types
    Packing Files
    Basic Static Analysis
    Advanced Static Analysis
    Dynamic Analysis
    Phase 2: Detection and Analysis Summary
Phase 3: Containment, Eradication, and Recovery
    Containment
    Responding to Malware
    Threat Hunting Techniques
    Eradicate
    Recovery
Digital Forensics
    Digital Forensic Process
    First Responder
    Chain of Custody
    Working with Evidence
    Duplicating Evidence
    Hashes
    Forensic Static Analysis
    Recovering Data
    Forensic Dynamic Analysis
    Digital Forensics Summary
    Phase 3: Containment, Eradication, and Recovery Summary
Phase 4: Post-Incident Activity
    Post-Incident Response Process
    Phase 4: Post-Incident Response Summary
Incident Response Guidelines
    FIRST Services Frameworks
Summary
References
Chapter 9:
Vulnerability Management
Vulnerability Management
    Phase 1: Asset Inventory
    Phase 2: Information Management
    Phase 3: Risk Assessment
    Phase 4: Vulnerability Assessment
    Phase 5: Report and Remediate
    Phase 6: Respond and Repeat
Measuring Vulnerabilities
    Common Vulnerabilities and Exposures
    Common Vulnerability Scoring System
    CVSS Standards
Vulnerability Technology
    Vulnerability Scanners
    Currency and Coverage
    Tuning Vulnerability Scanners
    Exploitation Tools
    Asset Management and Compliance Tools
    Network Scanners and Network Access Control
    Threat Detection Tools
Vulnerability Management Service
    Scanning Services
    Vulnerability Management Service Roles
    Vulnerability Evaluation Procedures
Vulnerability Response
    Vulnerability Accuracy
    Responding to Vulnerabilities
    Cyber Insurance
    Patching Systems
    Residual Risk
    Remediation Approval
    Reporting
    Exceptions
Vulnerability Management Process Summarized
Summary
References
Chapter 10:
Data Orchestration
Introduction to Data Orchestration
    Comparing SIEM and SOAR
    The Rise of XDR
Security Orchestration, Automation, and Response
    SOAR Example: Phantom
Endpoint Detection and Response
    EDR Example: CrowdStrike
Playbooks
    Playbook Components
    Constructing Playbooks
    Incident Response Consortium
    Playbook Examples: Malware Outbreak
Automation
    Automating Playbooks
    Common Targets for Automation
    Automation Pitfalls
    Playbook Workflow
DevOps Programming
    Data Management
    Text-File Formats
    Common Data Formats
    Data Modeling
DevOps Tools
    DevOps Targets
    Manual DevOps
    Automated DevOps
    DevOps Lab Using Ansible
    Ansible Playbooks
Blueprinting with Osquery
    Running Osquery
Network Programmability
    Learning NetDevOps
    APIs
    NetDevOps Example
Cloud Programmability
    Orchestration in the Cloud
    Amazon DevOps
    SaaS DevOps
Summary
References
Chapter 11:
Future of the SOC
All Eyes on SD-WAN and SASE
    VoIP Adoption As Prologue to SD-WAN Adoption
    Introduction of SD-WAN
    Challenges with the Traditional WAN
    SD-WAN to the Rescue
    SASE Solves SD-WAN Problems
    SASE Defined
    Future of SASE
IT Services Provided by the SOC
    IT Operations Defined
    Hacking IT Services
    IT Services Evolving
    Future of IT Services
Future of Training
    Training Challenges
    Training Today
    Case Study: Training I Use Today
    Free Training
    Gamifying Learning
    On-Demand and Personalized Learning
    Future of Training
Full Automation with Machine Learning
    Machine Learning
    Machine Learning Hurdles
    Machine Learning Applied
    Training Machine Learning
    Future of Machine Learning
Future of Your SOC: Bringing It All Together
    Your Future Facilities and Capabilities
    Group Tags
    Your Future SOC Staff
    Audits, Assessments, and Penetration Testing
    Future Impact to Your Services
    Hunting for Tomorrow's Threats
Summary
References


9780135619858   TOC    3/24/2021

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514