Cart

Oracle Cloud Infrastructure: A Guide to Building Cloud Native Applications, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Oracle Press (December 6, 2023) © 2024
Jeevan Gheevarghese Joseph,Adao Oliveira Junior,Mickey Boxell | eBook ISBN: 9780137902613
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780137902538
Giá bán lẻ: 1,844,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle: Hướng dẫn xây dựng các ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây

Phát triển bản địa trên nền tảng đám mây là một cách tiếp cận hiện đại để thiết kế, xây dựng, triển khai và quản lý ứng dụng. Cách tiếp cận này tận dụng lợi ích của điện toán tiện ích từ các nhà cung cấp, chẳng hạn như Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle (OCI) và nhấn mạnh vào tính tự động hóa, tính linh hoạt và khả năng phục hồi.

OCI là đám mây thế hệ tiếp theo được thiết kế để chạy bất kỳ ứng dụng nào nhanh hơn và an toàn hơn với chi phí thấp hơn. Nó bao gồm các công cụ được sử dụng để xây dựng các ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây mới và chạy các ứng dụng doanh nghiệp hiện có mà không cần tái cấu trúc chúng.

Cho dù bạn là người mới làm quen với đám mây hay mới làm quen với OCI, cuốn sách này cung cấp thông tin tổng quan về các dịch vụ OCI cần thiết để xây dựng các ứng dụng gốc trên đám mây. Bạn sẽ học

Khái niệm và thuật ngữ OCI
Cách quản lý Cơ sở hạ tầng dưới dạng Mã bằng các công cụ và nền tảng hiện đại
Sự đa dạng của các dịch vụ gốc trên nền tảng đám mây của OCI
Cách vận hành dịch vụ Kubernetes được quản lý (Container Engine for Kubernetes) trên quy mô lớn
Cách định cấu hình cụm cho các trường hợp sử dụng nâng cao và sử dụng các khả năng phần cứng chuyên dụng
Cách sử dụng nền tảng triển khai ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây và các công cụ quan sát
Cách bảo mật các ứng dụng, dữ liệu và cơ sở hạ tầng cơ bản bằng cách sử dụng các công cụ và quy trình bảo mật gốc OCI và mã nguồn mở
Đỉnh cao của cuốn sách là một ứng dụng mẫu nguồn mở bao gồm các dịch vụ vi mô kết hợp các công cụ và khái niệm được chia sẻ xuyên suốt cuốn sách và có sẵn trên GitHub.Chapter 1
Introduction to Oracle Cloud
Infrastructure 1
Realms, Regions, and Availability
Domains 2
Tenancies and Compartments 4
Controlling Access to Resources 5
Cloud Guard and Security Zones 10
Service Limits and Cost Management 11
Getting Started with Your Tenancy 14
Setting Up Users and Groups 14
Setting Up API Keys and Auth Tokens 15
Planning How Your Teams Will Use OCI 16
Summary 18
References 18
Chapter 2
Infrastructure Automation and Management 19
One Set of APIs, Different Ways to Call Them 19
A Quick Terraform Primer 20
A Basic Introduction to the Terraform Language 23
Terraform State Tracking 25
The OCI Terraform Provider 26
Setting Up the OCI Terraform Provider 26
Managing OCI Resources with Terraform 29
Simplifying Infrastructure Management with the Resource Manager Service 31
Helm and Kubernetes Providers 33
Generating Resource Manager Stacks 36
Resource Discovery 36
Drift Detection 38
Generating a User Interface from Terraform Configurations with a Custom Schema 38
Publishing Your Stacks with Deploy Buttons 49
Managing Multiregion and Multicloud Configurations 51
Summary 53
References 54
Chapter 3
Cloud Native Services on Oracle Cloud Infrastructure 55
Oracle Container Image Registry 56
Working with OCIR 58
Image Signing 59
Image Scanning 60
Creating Containers from Images 61
Compute Instances 62
Container Instances 63
Container Engine for Kubernetes 65
Service Mesh 69
Serverless Functions 71
API Gateways 73
Components of an API Gateway 74
Working with the API Gateway Service 75
Messaging Systems 79
Streaming 80
Understanding the Streaming Service 81
Working with the OCI Streaming Service 82
OCI Events Service 88
Summary 91
References 91
Chapter 4
Understanding Container Engine for Kubernetes 93
Monoliths and Microservices 93
Containers 94
Container Orchestration and Kubernetes 95
Oracle Container Engine for Kubernetes 96
OCI-Managed Components and Customer-Managed Components 97
Control Plane 97
Data Plane 98
Billable Components 99
Kubernetes Concepts 100
Cloud Controller Manager 101
Nodes and Node Pools 102
Node Pool Properties 103
Worker Node Images and Shapes 103
Kubernetes Labels 108
SSH Keys 109
Tagging Your Resources 110
Creating a Cluster 110
Quick Create Cluster Workflow 111
Custom Create Cluster Workflow 113
Using the OCI Command-Line Interface 117
Using the Terraform Provider and Modules 122
Automation and Terraform Code Generation 123
Asynchronous Cluster Creation 124
Cluster Topology Considerations 124
Using Multiple Node Pools 124
Scheduling Workloads on Specific Nodes 125
Kubernetes Networking 127
Container Network Interface (CNI) 127
OCI VCN-Native Pod Networking CNI 129
Flannel CNI 130
Kubernetes Storage 130
StorageClass: Flex Volume and CSI Plug-ins 131
Updating the Default Storage Class 131
File System Storage 133
Kubernetes Load Balancer Support 137
Working with the OCI Load Balancer Service 137
SSL Termination with OCI Load Balancer 140
Working with the OCI Network Load Balancer Service 142
Specifying Reserved Public IP Addresses 144
Commonly Used Annotations 144
Understanding Security List Management Modes 146
Using Node Label Selectors 147
Security Considerations for Your Cluster 149
Cluster Topology and Configuration Security Considerations 150
Authorization Using Workload Identity and Instance Principls 156
Securing Access to the Cluster 160
OCI IAM and Kubernetes RBAC 161
Federation with an IDP 162
Summary 162
References 163
Chapter 5
Container Engine for Kubernetes in Practice 165
Kubernetes Version Support 166
Upgrading the Control Plane 167
Upgrading the Data Plane 169
Upgrading an Existing Node Pool 170
Upgrading by Adding a Node Pool 173
Alternative Host OS (Not Kubernetes Version) Upgrade Options 175
Scaling a Cluster 175
Manual Scaling 175
Autoscaling 176
Scaling Workloads and Infrastructure Together 194
Autoscaler Best Practices 195
Cluster Access and Token Generation 196
Service Account Authentication 197
Configuring DNS 199
Configuring Node Local DNS Cache 201
Configuring ExternalDNS 202
Cluster Add-ons 203
Configuring Add-ons 203
Disabling Add-ons 205
Observability: Prometheus and Grafana 205
Monitoring Stack Components 205
Installing the kube-prometheus-stack 205
Operators and OCI Service Operator for Kubernetes 208
Getting Started with Operators on OKE 209
Operators for OCI, Oracle Database, and Oracle WebLogic 210
Troubleshooting Nodes with Node Doctor 214
Configuring SR-IOV Interfaces for Pods on OKE Using Multus 218
Using Bare Metal Nodes 218
Using Virtual Machine Nodes 226
Summary 238
References 239
Chapter 6
Securing Your Workloads and Infrastructure 241
Kubernetes Security Challenges 241
Concepts of Kubernetes Security 242
4Cs of Kubernetes Security 242
Securing Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE) 243
Private Clusters 244
Kubernetes Role-Based Access Control (RBAC) with OCI IAM Groups 248
Data Encryption and Key Management Service 250
Audit Logging 253
Security Zones 255
Network Security Groups (NSGs) 256
Web Application Firewall (WAF) 257
Network Firewall 262
Allowed Registries 264
Cloud Guard 266
Hardening Containers and OKE Worker Nodes 267
Container Scanning 268
Container Image Signing 270
Center for Internet Security (CIS)
Kubernetes Benchmarks 270
Using SELinux with OKE 272
Worker Nodes Limited Access 275
Securing Your Workloads 275
Security Context 275
syscalls and seccomp 278
Open Policy Agent (OPA) 280
OPA Gatekeeper 283
Open Web Application Security Project (OWASP) 285
Supporting Tools 287
External Container Scanning Tools 287
CIS-CAT Pro Assessor 287
Kube-bench 289
AppArmor 291
Falco 293
Tracee 293
Trivy 294
National Institute of Standards and Technology (NIST) Kubernetes Benchmarks 294
NIST Kubernetes Benchmarks 295
National Checklist Program Repository 296
National Vulnerability Database 296
NIST SP 800-190 Application Container Security Guide 296
Summary 296
References 297
Chapter 7
Serverless Platforms and Applications 299
Container Instances 300
Architecture 300
Using Container Instances 301
Serverless Functions 305
OCI Functions 306
Using OCI Functions 306
Building Your First Function 308
Adding an API Gateway 314
Function Logs and Distributed Tracing 315
Service Mesh 319
Using the Service Mesh 320
Adding a Service Mesh to an Application 321
Summary 330
References 330
Chapter 8
Observability 331
OCI Monitoring 331
Alarms 336
OCI Logging 338
Service Logs 340
Custom Logs 341
Audit Logs 343
Auditing OKE Activity 345
Advanced Observability in OCI 347
Logging Analytics 347
Enabling and Using Logging Analytics 349
Prometheus and Grafana with OKE 349
Using the OCI DataSource Plug-ins for Grafana 353
eBPF-Based Monitoring with Tetragon on OKE 353
Tetragon: eBPF-Based Security Observability and Enforcement 354
Running Tetragon on Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) 355
Summary 359
References 360
Chapter 9
DevOps and Deployment Automation 361
OCI DevOps Service 362
Code Repositories 363
Triggers 364
Build Pipelines 364
Artifacts 368
Environments 370
Deployment Pipelines 370
Elastically Scaling Jenkins on Kubernetes 376
Setting Up Jenkins on OKE 377
GitOps with ArgoCD 380
Setting Up Argo CD on OKE 381
Summary 384
References 384
Chapter 10
Bringing It Together: MuShop 385
Architecture 386
Source Code Structure 388
Services 390
Storefront 390
API 391
Catalog 391
Carts 392
User 392
Orders 393
Fulfillment 393
Payment 394
Assets 394
DBTools 394
Edge Router 394
Events 395
Newsletter Subscription 395
Load 395
Building the Services 395
Infrastructure Automation 398
Helm Charts 399
Utilities and Supporting Components 402
Deploying MuShop 403
Summary 405
References 406


9780137902538 TOC 10/30/2023

TỔNG QUAN SÁCH

Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle: Hướng dẫn xây dựng các ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây

Phát triển bản địa trên nền tảng đám mây là một cách tiếp cận hiện đại để thiết kế, xây dựng, triển khai và quản lý ứng dụng. Cách tiếp cận này tận dụng lợi ích của điện toán tiện ích từ các nhà cung cấp, chẳng hạn như Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle (OCI) và nhấn mạnh vào tính tự động hóa, tính linh hoạt và khả năng phục hồi.

OCI là đám mây thế hệ tiếp theo được thiết kế để chạy bất kỳ ứng dụng nào nhanh hơn và an toàn hơn với chi phí thấp hơn. Nó bao gồm các công cụ được sử dụng để xây dựng các ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây mới và chạy các ứng dụng doanh nghiệp hiện có mà không cần tái cấu trúc chúng.

Cho dù bạn là người mới làm quen với đám mây hay mới làm quen với OCI, cuốn sách này cung cấp thông tin tổng quan về các dịch vụ OCI cần thiết để xây dựng các ứng dụng gốc trên đám mây. Bạn sẽ học

Khái niệm và thuật ngữ OCI
Cách quản lý Cơ sở hạ tầng dưới dạng Mã bằng các công cụ và nền tảng hiện đại
Sự đa dạng của các dịch vụ gốc trên nền tảng đám mây của OCI
Cách vận hành dịch vụ Kubernetes được quản lý (Container Engine for Kubernetes) trên quy mô lớn
Cách định cấu hình cụm cho các trường hợp sử dụng nâng cao và sử dụng các khả năng phần cứng chuyên dụng
Cách sử dụng nền tảng triển khai ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây và các công cụ quan sát
Cách bảo mật các ứng dụng, dữ liệu và cơ sở hạ tầng cơ bản bằng cách sử dụng các công cụ và quy trình bảo mật gốc OCI và mã nguồn mở
Đỉnh cao của cuốn sách là một ứng dụng mẫu nguồn mở bao gồm các dịch vụ vi mô kết hợp các công cụ và khái niệm được chia sẻ xuyên suốt cuốn sách và có sẵn trên GitHub.


MỤC LỤC

Chapter 1
Introduction to Oracle Cloud
Infrastructure 1
Realms, Regions, and Availability
Domains 2
Tenancies and Compartments 4
Controlling Access to Resources 5
Cloud Guard and Security Zones 10
Service Limits and Cost Management 11
Getting Started with Your Tenancy 14
Setting Up Users and Groups 14
Setting Up API Keys and Auth Tokens 15
Planning How Your Teams Will Use OCI 16
Summary 18
References 18
Chapter 2
Infrastructure Automation and Management 19
One Set of APIs, Different Ways to Call Them 19
A Quick Terraform Primer 20
A Basic Introduction to the Terraform Language 23
Terraform State Tracking 25
The OCI Terraform Provider 26
Setting Up the OCI Terraform Provider 26
Managing OCI Resources with Terraform 29
Simplifying Infrastructure Management with the Resource Manager Service 31
Helm and Kubernetes Providers 33
Generating Resource Manager Stacks 36
Resource Discovery 36
Drift Detection 38
Generating a User Interface from Terraform Configurations with a Custom Schema 38
Publishing Your Stacks with Deploy Buttons 49
Managing Multiregion and Multicloud Configurations 51
Summary 53
References 54
Chapter 3
Cloud Native Services on Oracle Cloud Infrastructure 55
Oracle Container Image Registry 56
Working with OCIR 58
Image Signing 59
Image Scanning 60
Creating Containers from Images 61
Compute Instances 62
Container Instances 63
Container Engine for Kubernetes 65
Service Mesh 69
Serverless Functions 71
API Gateways 73
Components of an API Gateway 74
Working with the API Gateway Service 75
Messaging Systems 79
Streaming 80
Understanding the Streaming Service 81
Working with the OCI Streaming Service 82
OCI Events Service 88
Summary 91
References 91
Chapter 4
Understanding Container Engine for Kubernetes 93
Monoliths and Microservices 93
Containers 94
Container Orchestration and Kubernetes 95
Oracle Container Engine for Kubernetes 96
OCI-Managed Components and Customer-Managed Components 97
Control Plane 97
Data Plane 98
Billable Components 99
Kubernetes Concepts 100
Cloud Controller Manager 101
Nodes and Node Pools 102
Node Pool Properties 103
Worker Node Images and Shapes 103
Kubernetes Labels 108
SSH Keys 109
Tagging Your Resources 110
Creating a Cluster 110
Quick Create Cluster Workflow 111
Custom Create Cluster Workflow 113
Using the OCI Command-Line Interface 117
Using the Terraform Provider and Modules 122
Automation and Terraform Code Generation 123
Asynchronous Cluster Creation 124
Cluster Topology Considerations 124
Using Multiple Node Pools 124
Scheduling Workloads on Specific Nodes 125
Kubernetes Networking 127
Container Network Interface (CNI) 127
OCI VCN-Native Pod Networking CNI 129
Flannel CNI 130
Kubernetes Storage 130
StorageClass: Flex Volume and CSI Plug-ins 131
Updating the Default Storage Class 131
File System Storage 133
Kubernetes Load Balancer Support 137
Working with the OCI Load Balancer Service 137
SSL Termination with OCI Load Balancer 140
Working with the OCI Network Load Balancer Service 142
Specifying Reserved Public IP Addresses 144
Commonly Used Annotations 144
Understanding Security List Management Modes 146
Using Node Label Selectors 147
Security Considerations for Your Cluster 149
Cluster Topology and Configuration Security Considerations 150
Authorization Using Workload Identity and Instance Principls 156
Securing Access to the Cluster 160
OCI IAM and Kubernetes RBAC 161
Federation with an IDP 162
Summary 162
References 163
Chapter 5
Container Engine for Kubernetes in Practice 165
Kubernetes Version Support 166
Upgrading the Control Plane 167
Upgrading the Data Plane 169
Upgrading an Existing Node Pool 170
Upgrading by Adding a Node Pool 173
Alternative Host OS (Not Kubernetes Version) Upgrade Options 175
Scaling a Cluster 175
Manual Scaling 175
Autoscaling 176
Scaling Workloads and Infrastructure Together 194
Autoscaler Best Practices 195
Cluster Access and Token Generation 196
Service Account Authentication 197
Configuring DNS 199
Configuring Node Local DNS Cache 201
Configuring ExternalDNS 202
Cluster Add-ons 203
Configuring Add-ons 203
Disabling Add-ons 205
Observability: Prometheus and Grafana 205
Monitoring Stack Components 205
Installing the kube-prometheus-stack 205
Operators and OCI Service Operator for Kubernetes 208
Getting Started with Operators on OKE 209
Operators for OCI, Oracle Database, and Oracle WebLogic 210
Troubleshooting Nodes with Node Doctor 214
Configuring SR-IOV Interfaces for Pods on OKE Using Multus 218
Using Bare Metal Nodes 218
Using Virtual Machine Nodes 226
Summary 238
References 239
Chapter 6
Securing Your Workloads and Infrastructure 241
Kubernetes Security Challenges 241
Concepts of Kubernetes Security 242
4Cs of Kubernetes Security 242
Securing Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes (OKE) 243
Private Clusters 244
Kubernetes Role-Based Access Control (RBAC) with OCI IAM Groups 248
Data Encryption and Key Management Service 250
Audit Logging 253
Security Zones 255
Network Security Groups (NSGs) 256
Web Application Firewall (WAF) 257
Network Firewall 262
Allowed Registries 264
Cloud Guard 266
Hardening Containers and OKE Worker Nodes 267
Container Scanning 268
Container Image Signing 270
Center for Internet Security (CIS)
Kubernetes Benchmarks 270
Using SELinux with OKE 272
Worker Nodes Limited Access 275
Securing Your Workloads 275
Security Context 275
syscalls and seccomp 278
Open Policy Agent (OPA) 280
OPA Gatekeeper 283
Open Web Application Security Project (OWASP) 285
Supporting Tools 287
External Container Scanning Tools 287
CIS-CAT Pro Assessor 287
Kube-bench 289
AppArmor 291
Falco 293
Tracee 293
Trivy 294
National Institute of Standards and Technology (NIST) Kubernetes Benchmarks 294
NIST Kubernetes Benchmarks 295
National Checklist Program Repository 296
National Vulnerability Database 296
NIST SP 800-190 Application Container Security Guide 296
Summary 296
References 297
Chapter 7
Serverless Platforms and Applications 299
Container Instances 300
Architecture 300
Using Container Instances 301
Serverless Functions 305
OCI Functions 306
Using OCI Functions 306
Building Your First Function 308
Adding an API Gateway 314
Function Logs and Distributed Tracing 315
Service Mesh 319
Using the Service Mesh 320
Adding a Service Mesh to an Application 321
Summary 330
References 330
Chapter 8
Observability 331
OCI Monitoring 331
Alarms 336
OCI Logging 338
Service Logs 340
Custom Logs 341
Audit Logs 343
Auditing OKE Activity 345
Advanced Observability in OCI 347
Logging Analytics 347
Enabling and Using Logging Analytics 349
Prometheus and Grafana with OKE 349
Using the OCI DataSource Plug-ins for Grafana 353
eBPF-Based Monitoring with Tetragon on OKE 353
Tetragon: eBPF-Based Security Observability and Enforcement 354
Running Tetragon on Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) 355
Summary 359
References 360
Chapter 9
DevOps and Deployment Automation 361
OCI DevOps Service 362
Code Repositories 363
Triggers 364
Build Pipelines 364
Artifacts 368
Environments 370
Deployment Pipelines 370
Elastically Scaling Jenkins on Kubernetes 376
Setting Up Jenkins on OKE 377
GitOps with ArgoCD 380
Setting Up Argo CD on OKE 381
Summary 384
References 384
Chapter 10
Bringing It Together: MuShop 385
Architecture 386
Source Code Structure 388
Services 390
Storefront 390
API 391
Catalog 391
Carts 392
User 392
Orders 393
Fulfillment 393
Payment 394
Assets 394
DBTools 394
Edge Router 394
Events 395
Newsletter Subscription 395
Load 395
Building the Services 395
Infrastructure Automation 398
Helm Charts 399
Utilities and Supporting Components 402
Deploying MuShop 403
Summary 405
References 406


9780137902538 TOC 10/30/2023

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514