Cart

Responsible AI: Best Practices for Creating Trustworthy AI Systems, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (December 19, 2023) © 2024
Qinghua Lu, Liming Zhu, Jon Whittle, Xiwei Xu | eBook ISBN: 9780138073886
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780138073923
Giá bán lẻ: 1,367,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Các hệ thống AI đang giải quyết những thách thức trong thế giới thực và chuyển đổi các ngành công nghiệp, nhưng có những lo ngại nghiêm trọng về mức độ trách nhiệm của chúng đối với những người dựa vào chúng. Nhiều nguyên tắc và hướng dẫn đạo đức đã được đề xuất cho các hệ thống AI, nhưng chúng thường quá “cao cấp” để có thể áp dụng vào thực tế. Ngược lại, các nhà nghiên cứu AI/ML thường tập trung vào các giải pháp thuật toán quá “cấp thấp” để giải quyết thỏa đáng vấn đề đạo đức và trách nhiệm. Trong hướng dẫn thực tế và kịp thời này, những người thực hành AI tiên phong sẽ thu hẹp những khoảng trống này. Các tác giả làm sáng tỏ các vấn đề về trách nhiệm của AI trong toàn bộ vòng đời hệ thống và tất cả các thành phần hệ thống, đưa ra hướng dẫn cụ thể và khả thi để giải quyết chúng, đồng thời chứng minh các phương pháp này trong ba nghiên cứu điển hình chi tiết.
Viết cho các nhà công nghệ, người ra quyết định, sinh viên, người dùng và các bên liên quan khác, các chủ đề bao gồm:

Cơ chế quản trị ở cấp ngành, tổ chức và nhóm
Quan điểm của quá trình phát triển, bao gồm các phương pháp hay nhất về công nghệ phần mềm cho AI
Phối cảnh hệ thống, bao gồm các thuộc tính chất lượng, kiểu kiến ​​trúc và mẫu
Kỹ thuật kết nối mã với dữ liệu và mô hình, bao gồm cả sự cân bằng chính
Các kỹ thuật có nguyên tắc cụ thể để đảm bảo tính công bằng, quyền riêng tư và khả năng giải thích
Bản xem trước về tương lai của AI có trách nhiệm


 Preface.. . . . . . . . . . . . . . . . . xv

    About the Author.. . . . . . . . . . . . . . xix

Part I Background and Introduction. . . . . . . . . . . . .1

1 Introduction to Responsible AI
. . . . . . . . .
3

    What Is Responsible AI?. . . . . . . . . . . . 4

    What Is AI?. . . . . . . . . . . . . . 6

    Developing AI Responsibly: Who Is Responsible for Putting the

    “Responsible” into AI?.. . . . . . . . . . . . 8

    About This Book.. . . . . . . . . . . . . 9

    How to Read This Book.. . . . . . . . . . . . 11

2 Operationalizing Responsible AI: A Thought Experiment—Robbie the Robot
.. . . . . . . .
13

    A Thought Experiment—Robbie the Robot.. . . . . . . . 13

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 22

Part II Responsible AI Pattern Catalogue. . . . . . . . . . .  23

3 Overview of the Responsible AI Pattern Catalogue
. . . . .
25

    The Key Concepts.. . . . . . . . . . . . . 25

    Why Is Responsible AI Different?. . . . . . . . . . 30

    A Pattern-Oriented Approach for Responsible AI.. . . . . . . 32

4 Multi-Level Governance Patterns for Responsible AI
.. . . .
39

    Industry-Level Governance Patterns. . . . . . . . . 42

    Organization-Level Governance Patterns.. . . . . . . . 56

    Team-Level Governance Patterns.. . . . . . . . . . 72

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 85

5 Process Patterns for Trustworthy Development Processes
. . .
87

    Requirements.. . . . . . . . . . . . . 88

    Design. . . . . . . . . . . . . . . 96

    Implementation.. . . . . . . . . . . . . 105

    Testing. . . . . . . . . . . . . . . 110

    Operations. . . . . . . . . . . . . . 114

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 120

6 Product Patterns for Responsible-AI-by-Design
.. . . . .
121

    Product Pattern Collection Overview.. . . . . . . . . 122

    Supply Chain Patterns. . . . . . . . . . . . 123

    System Patterns. . . . . . . . . . . . . 134

    Operation Infrastructure Patterns. . . . . . . . . 141

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 158

7 Pattern-Oriented Reference Architecture for Responsible-AI-by-Design
. . . . . . . . .
159

    Architectural Principles for Designing AI Systems. . . . . . 160

    Pattern-Oriented Reference Architecture.. . . . . . . . 161

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 165

8 Principle-Specific Techniques for Responsible AI
.. . . . .
167

    Fairness.. . . . . . . . . . . . . . 167

    Privacy. . . . . . . . . . . . . . . 172

    Explainability. . . . . . . . . . . . . 178

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 182

Part III Case Studies. . . . . . . . . . . . . . .  183

9 Risk-Based AI Governance in Telstra
. . . . . . .
185

    Policy and Awareness.. . . . . . . . . . . . 186

    Assessing Risk.. . . . . . . . . . . . . 188

    Learnings from Practice. . . . . . . . . . . 192

    Future Work. . . . . . . . . . . . . . 195

10 Reejig: The World’s First Independently Audited Ethical Talent AI
.. . . . . . . . . . .
197

    How Is AI Being Used in Talent?.. . . . . . . . . . 198

    What Does Bias in Talent AI Look Like?.. . . . . . . . 200

    Regulating Talent AI Is a Global Issue.. . . . . . . . . 201

    Reejig’s Approach to Ethical Talent AI. . . . . . . . . 202

    How Ethical AI Evaluation Is Done: A Case Study in Reejig’s World-First Independently Audited Ethical Talent AI. . . . . . . . 204

    Overview.. . . . . . . . . . . . . 204

    Project Overview. . . . . . . . . . . . . 206

    The Ethical AI Framework Used for the Audit.. . . . . . . 207

    The Benefits of Ethical Talent AI.. . . . . . . . . . 210

    Reejig’s Outlook on the Future of Ethical Talent AI.. . . . . . 211

11 Diversity and Inclusion in Artificial Intelligence
.. . . . .
213

    Importance of Diversity and Inclusion in AI.. . . . . . . 215

    Definition of Diversity and Inclusion in Artificial Intelligence. . . . 216

    Guidelines for Diversity and Inclusion in Artificial Intelligence. . . . 219

    Conclusion.. . . . . . . . . . . . . . 234

Part IV Looking to the Future. . . . . . . . . . . . . 237

12 The Future of Responsible AI
.. . . . . . . . .
239

    Regulation. . . . . . . . . . . . . . 241

    Education.. . . . . . . . . . . . . . 242

    Standards.. . . . . . . . . . . . . . 244

    Tools.. . . . . . . . . . . . . . . 245

    Public Awareness.. . . . . . . . . . . . 246

    Final Remarks.. . . . . . . . . . . . . 246

Part V Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . 249

 

9780138073923, TOC, 11/7/2023

TỔNG QUAN SÁCH

Các hệ thống AI đang giải quyết những thách thức trong thế giới thực và chuyển đổi các ngành công nghiệp, nhưng có những lo ngại nghiêm trọng về mức độ trách nhiệm của chúng đối với những người dựa vào chúng. Nhiều nguyên tắc và hướng dẫn đạo đức đã được đề xuất cho các hệ thống AI, nhưng chúng thường quá “cao cấp” để có thể áp dụng vào thực tế. Ngược lại, các nhà nghiên cứu AI/ML thường tập trung vào các giải pháp thuật toán quá “cấp thấp” để giải quyết thỏa đáng vấn đề đạo đức và trách nhiệm. Trong hướng dẫn thực tế và kịp thời này, những người thực hành AI tiên phong sẽ thu hẹp những khoảng trống này. Các tác giả làm sáng tỏ các vấn đề về trách nhiệm của AI trong toàn bộ vòng đời hệ thống và tất cả các thành phần hệ thống, đưa ra hướng dẫn cụ thể và khả thi để giải quyết chúng, đồng thời chứng minh các phương pháp này trong ba nghiên cứu điển hình chi tiết.
Viết cho các nhà công nghệ, người ra quyết định, sinh viên, người dùng và các bên liên quan khác, các chủ đề bao gồm:

Cơ chế quản trị ở cấp ngành, tổ chức và nhóm
Quan điểm của quá trình phát triển, bao gồm các phương pháp hay nhất về công nghệ phần mềm cho AI
Phối cảnh hệ thống, bao gồm các thuộc tính chất lượng, kiểu kiến ​​trúc và mẫu
Kỹ thuật kết nối mã với dữ liệu và mô hình, bao gồm cả sự cân bằng chính
Các kỹ thuật có nguyên tắc cụ thể để đảm bảo tính công bằng, quyền riêng tư và khả năng giải thích
Bản xem trước về tương lai của AI có trách nhiệm

MỤC LỤC

 Preface.. . . . . . . . . . . . . . . . . xv

    About the Author.. . . . . . . . . . . . . . xix

Part I Background and Introduction. . . . . . . . . . . . .1

1 Introduction to Responsible AI
. . . . . . . . .
3

    What Is Responsible AI?. . . . . . . . . . . . 4

    What Is AI?. . . . . . . . . . . . . . 6

    Developing AI Responsibly: Who Is Responsible for Putting the

    “Responsible” into AI?.. . . . . . . . . . . . 8

    About This Book.. . . . . . . . . . . . . 9

    How to Read This Book.. . . . . . . . . . . . 11

2 Operationalizing Responsible AI: A Thought Experiment—Robbie the Robot
.. . . . . . . .
13

    A Thought Experiment—Robbie the Robot.. . . . . . . . 13

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 22

Part II Responsible AI Pattern Catalogue. . . . . . . . . . .  23

3 Overview of the Responsible AI Pattern Catalogue
. . . . .
25

    The Key Concepts.. . . . . . . . . . . . . 25

    Why Is Responsible AI Different?. . . . . . . . . . 30

    A Pattern-Oriented Approach for Responsible AI.. . . . . . . 32

4 Multi-Level Governance Patterns for Responsible AI
.. . . .
39

    Industry-Level Governance Patterns. . . . . . . . . 42

    Organization-Level Governance Patterns.. . . . . . . . 56

    Team-Level Governance Patterns.. . . . . . . . . . 72

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 85

5 Process Patterns for Trustworthy Development Processes
. . .
87

    Requirements.. . . . . . . . . . . . . 88

    Design. . . . . . . . . . . . . . . 96

    Implementation.. . . . . . . . . . . . . 105

    Testing. . . . . . . . . . . . . . . 110

    Operations. . . . . . . . . . . . . . 114

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 120

6 Product Patterns for Responsible-AI-by-Design
.. . . . .
121

    Product Pattern Collection Overview.. . . . . . . . . 122

    Supply Chain Patterns. . . . . . . . . . . . 123

    System Patterns. . . . . . . . . . . . . 134

    Operation Infrastructure Patterns. . . . . . . . . 141

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 158

7 Pattern-Oriented Reference Architecture for Responsible-AI-by-Design
. . . . . . . . .
159

    Architectural Principles for Designing AI Systems. . . . . . 160

    Pattern-Oriented Reference Architecture.. . . . . . . . 161

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 165

8 Principle-Specific Techniques for Responsible AI
.. . . . .
167

    Fairness.. . . . . . . . . . . . . . 167

    Privacy. . . . . . . . . . . . . . . 172

    Explainability. . . . . . . . . . . . . 178

    Summary. . . . . . . . . . . . . . 182

Part III Case Studies. . . . . . . . . . . . . . .  183

9 Risk-Based AI Governance in Telstra
. . . . . . .
185

    Policy and Awareness.. . . . . . . . . . . . 186

    Assessing Risk.. . . . . . . . . . . . . 188

    Learnings from Practice. . . . . . . . . . . 192

    Future Work. . . . . . . . . . . . . . 195

10 Reejig: The World’s First Independently Audited Ethical Talent AI
.. . . . . . . . . . .
197

    How Is AI Being Used in Talent?.. . . . . . . . . . 198

    What Does Bias in Talent AI Look Like?.. . . . . . . . 200

    Regulating Talent AI Is a Global Issue.. . . . . . . . . 201

    Reejig’s Approach to Ethical Talent AI. . . . . . . . . 202

    How Ethical AI Evaluation Is Done: A Case Study in Reejig’s World-First Independently Audited Ethical Talent AI. . . . . . . . 204

    Overview.. . . . . . . . . . . . . 204

    Project Overview. . . . . . . . . . . . . 206

    The Ethical AI Framework Used for the Audit.. . . . . . . 207

    The Benefits of Ethical Talent AI.. . . . . . . . . . 210

    Reejig’s Outlook on the Future of Ethical Talent AI.. . . . . . 211

11 Diversity and Inclusion in Artificial Intelligence
.. . . . .
213

    Importance of Diversity and Inclusion in AI.. . . . . . . 215

    Definition of Diversity and Inclusion in Artificial Intelligence. . . . 216

    Guidelines for Diversity and Inclusion in Artificial Intelligence. . . . 219

    Conclusion.. . . . . . . . . . . . . . 234

Part IV Looking to the Future. . . . . . . . . . . . . 237

12 The Future of Responsible AI
.. . . . . . . . .
239

    Regulation. . . . . . . . . . . . . . 241

    Education.. . . . . . . . . . . . . . 242

    Standards.. . . . . . . . . . . . . . 244

    Tools.. . . . . . . . . . . . . . . 245

    Public Awareness.. . . . . . . . . . . . 246

    Final Remarks.. . . . . . . . . . . . . 246

Part V Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . 249

 

9780138073923, TOC, 11/7/2023

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514