Cart

Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and more, 7th edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (May 5, 2017) © 2017
Pavel Yosifovich, David A. Solomon, Mark E. Russinovich, Alex Ionescu, David A. Solomon| eBook ISBN: 9780133986464
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780735684188

Windows Internals: System architecture, processes, threads, memory management, and more, Part 1. Published 2017

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Windows Internals: System architecture, processes, threads, memory management, and more, Part 1. Published 2017
Giá bán lẻ: 1,845,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Đi sâu vào kiến ​​trúc và nội bộ của Windows - và xem các thành phần cốt lõi hoạt động như thế nào ở bên trong. Hướng dẫn cổ điển này đã được cập nhật đầy đủ cho Windows 10 và Windows Server 2016.


Chapter 1: Concepts and tools       

Windows operating system versions                             

Foundation concepts and terms   

Digging into Windows internals     

Conclusion

                           

Chapter 2:  System architecture     

Requirements and design goals     

Operating system model                        

Architecture overview                                

Virtualization-based security architecture overview                  

Key system components                          

Conclusion

                           

Chapter 3: Processes and jobs        

Creating a process       

Process internals         

Protected processes 

Minimal and Pico processes               

Trustlets (secure processes)             

Flow of CreateProcess                                  

Terminating a process                              

Image loader                       

Jobs                                               

Conclusion

                           

Chapter 4: Threads          

Creating threads          

Thread internals         

Examining thread activity                    

Thread scheduling    

Group-based scheduling                        

Worker factories (thread pools)       

Conclusion                           

 

Chapter 5: Memory management  

Introduction to the memory manager                        

Services provided by the memory manager          

Kernel-mode heaps (system memory pools)         

Heap manager                   

Virtual address space layouts          

Address translation 

Page fault handling    

Stacks    

Virtual address descriptors              

NUMA  

Section objects               

Working sets                      

Page frame number database            

Physical memory limits                           

Memory compression                                

Memory partitions   

Memory combining  

Memory enclaves         

Proactive memory management (SuperFetch)

Conclusion

                           

Chapter 6: I/O system     

I/O system components                           

Interrupt Request Levels and Deferred Procedure Calls        

Device drivers                  

I/O processing                  

Driver Verifier                

The Plug and Play manager                  

General driver loading and installation                    

The Windows Driver Foundation 

The power manager   

Conclusion  

                         

Chapter 7: Security          

Security ratings            

Security system components           

Virtualization-based security         

Protecting objects      

The AuthZ API                

Account rights and privileges           

Access tokens of processes and threads                     

Security auditing        

AppContainers               

Logon      

User Account Control and virtualization                

Exploit mitigations   

Application Identification                    

AppLocker                            

Software Restriction Policies            

Kernel Patch Protection                          

PatchGuard                       

HyperGuard                       

Conclusion     

TỔNG QUAN SÁCH

Đi sâu vào kiến ​​trúc và nội bộ của Windows - và xem các thành phần cốt lõi hoạt động như thế nào ở bên trong. Hướng dẫn cổ điển này đã được cập nhật đầy đủ cho Windows 10 và Windows Server 2016.

MỤC LỤC

Chapter 1: Concepts and tools       

Windows operating system versions                             

Foundation concepts and terms   

Digging into Windows internals     

Conclusion

                           

Chapter 2:  System architecture     

Requirements and design goals     

Operating system model                        

Architecture overview                                

Virtualization-based security architecture overview                  

Key system components                          

Conclusion

                           

Chapter 3: Processes and jobs        

Creating a process       

Process internals         

Protected processes 

Minimal and Pico processes               

Trustlets (secure processes)             

Flow of CreateProcess                                  

Terminating a process                              

Image loader                       

Jobs                                               

Conclusion

                           

Chapter 4: Threads          

Creating threads          

Thread internals         

Examining thread activity                    

Thread scheduling    

Group-based scheduling                        

Worker factories (thread pools)       

Conclusion                           

 

Chapter 5: Memory management  

Introduction to the memory manager                        

Services provided by the memory manager          

Kernel-mode heaps (system memory pools)         

Heap manager                   

Virtual address space layouts          

Address translation 

Page fault handling    

Stacks    

Virtual address descriptors              

NUMA  

Section objects               

Working sets                      

Page frame number database            

Physical memory limits                           

Memory compression                                

Memory partitions   

Memory combining  

Memory enclaves         

Proactive memory management (SuperFetch)

Conclusion

                           

Chapter 6: I/O system     

I/O system components                           

Interrupt Request Levels and Deferred Procedure Calls        

Device drivers                  

I/O processing                  

Driver Verifier                

The Plug and Play manager                  

General driver loading and installation                    

The Windows Driver Foundation 

The power manager   

Conclusion  

                         

Chapter 7: Security          

Security ratings            

Security system components           

Virtualization-based security         

Protecting objects      

The AuthZ API                

Account rights and privileges           

Access tokens of processes and threads                     

Security auditing        

AppContainers               

Logon      

User Account Control and virtualization                

Exploit mitigations   

Application Identification                    

AppLocker                            

Software Restriction Policies            

Kernel Patch Protection                          

PatchGuard                       

HyperGuard                       

Conclusion     

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514